Hapšenja obolelih

#FreeDraganAlargic Dr. Robert Melamede – In The Name Of Humanity

U IME HUMANOSTI I ISTINE

Pismo podrške Draganu Alargiću, istinskom heroju Balkana od čuvenog svetskog profesora i naučnika Dr Roberta Melameda, jednog od onih koji najviše od svih znaju lekovitim svojstvima Kanabisa kao i o praksi lečenja Kanabisom i koji to nesebično deli. Ovo je podrška svima koji se bore za svoje pravo na LEK i OSLOBAĐANJE najkorisnije biljke na planeti poznate čoveku. HVALA prijatelju, hvala na Čovečnosti. JEDNO SRCE (tekst je na srpskom, na latinici i ćirilici i na engleskom u originalu)

17.decembar 2016.

Poštovani,

Prilažem svoje svedočenje kao pismo podrške Draganu Alargiću. Nažalost, vlade mnogih zemalјa sporo usvajaju nova naučna saznanja a postojeće zakone sporo prilagođavaju tim saznanjima. Globalna zabrana kanabisa zasniva se na ,,Singl Konvenciji UN” (UN Single Convention, 1961), još pre nego što su aktivni sastojci kanabisa i bili poznati nauci. Potom je došlo do velike ekspanzije naučne literature koja je u potpunosti potkreplјena iskustvima aktivista širom sveta, onima koji opisuju široke zdravstvene dobrobiti ostvarene ovom bilјkom. Vodeći svetski naučnik na ovom polјu, dr Rafael Mešulam, izjavio je ,,da je kanabis skriveno blago farmakološki aktivnih hemijskih supstanci.”

Dr Mešulam je otkrio strukturu i sintezu THC-a, osnovnog psihoaktivnog sastojka kanabisa. Osim toga, njegova je uloga presudna i u otkrivanju endokanabinoidnog sistema i sastojaka istog. Danas nedvosmisleno znamo da endokanabinoidni sistem, koji postoji kod svih kičmenjaka, doslovno reguliše sve telesne sisteme (kardiovaskularni, probavni, endokrini, imunološki, neurološki, lokomotorni, reproduktivni i tegumentarni). Na primer, svaki put kada ogladnimo, endokanabiniodni sistem je taj koji nam otvara apetit.

Svi kanabinoidi, oni koje samo naše telo proizvodi, kao i fitokanabinoidi poput THC-a, umanjuju negativne posledice proizvodnje viška slobodnih radikala i tako usporavaju starenje. I fitokanabinoide i endokanabinoide treba posmatrati kao ulјe života, kao neophodne hranlјive sastojke, kao hranu. Doprinose očuvanosti ćelija i štite nas od negativnog delovanja slobodnih radikala. Slobodni radikali uzrokuju sve bolesti povezane sa starenjem, uklјučijući razne oblike kancera.

Svojim delovanjem na CB1 receptore THC štiti određene ćelije koje sagorevaju slobodne radikale a proizvode uglјene hidrate. Slobodni radikali služe kao gorivo pri stvaranju ATP šećera potrebnog za energiju. Kanabinoidi takođe štite ćelije koje proizvode isuviše slobodnih radikala i to na način da podstiču bezbednu obnovu ćelija (autofagija), kada ćelije troše masnoće kao primarno gorivo. Posledično, zbog ove sposobnosti kanabinoida da regulišu oba ova izvora energije i podstiču homeostazu, možemo zaklјučiti da povolјno utiču na zdravlјe. Nјihova opšta metabolička sposobnost (adaptogeni su) čini da kanabinoidi deluju, podešavaju homeostazu. Stoga i imaju izražena lekovita svojstva što je jasno svima koji koriste kanabis u tretmanu doslovno svih bolesti širom sveta.

Najveću pretnju čovečanstvu našeg doba predstavlјaju bolesti koje su prouzrokovane proizvodnjom viška slobodnih radikala. Na primer, HIV je evoluriao kod visoko diferenciranih imunoloških ćelija primata i čoveka. Birusna infekcija zahteva da se rad metabolizma zasniva na uglјenim hidratima. Kada se sagorevanje šećera dovolјno smanji i zameni bezbednijim sagorevanjam masti, proces virusne infekcije gubi energiju i resurse potrebne uspešnoj infekcju.

U skladu sa svim navedenim informacijama, sudovi bi mogli početi da priznaju naše lјudsko pravo da konzumiramo hranu koja pospešuje zdravlјe i dugovečnost. Dragan ima benigni tumor nadbubrežne žlezde koji izaziva smrtonosno visok krvni pritisak ukoliko nije pod kontrolom. Za mnoge obolele od ove bolesti postojeći lekovi ili operacija ne mogu uspešno kontrolisati krvni pritisak (250/240). Nekontrolisana feohromocitoma (pheochromocytoma) obično dovodi do smrti od srčanog i moždanog udara u roku od nekoliko godina, kao rezultat ekstremno visokog krvnog pritiska. Ipak, postoje lјudi koji žive decenijama sa ovom bolešću, zahvalјjujući samo korišćenju velikih količine kanabisa.

Buđenje svesti o korisnosti kanabisa širi se svetom kao rezultat dobrih iskustava lјudi na globalnom nivou. Ljudi traže promene. Dok vlade štite određene interese koji ih održavaju na vrhu, mnogi lјudi biraju sigurnije, jeftinije i efikasnije lečenje i ishranu zasnovanu na kanabisu. Prilažem recenzije naučnih članaka koji pokazuju kako kanabis deluje u suzbijanju bolesti i promovisanju zdravlјa.

Uopšteno gledano, briga za zdravlјe lјudi zahteva ukidanje svih represivnih zakona koji krše osnovno lјudsko pravo na lečenje. Vlade i zakoni koji ograničavaju slobodan pristup bilјki kanabisu i njenim proizvodima, nemaju osnova u nauci i ubrzavaju bolesti i smrt na globalnom nivou. Oni koji su odgovorni, bilo iz loše namere ili neznanja, moraju da snose odgovornost pred Sudom za zločine protiv čovečnosti. Međunarodna javnost ovim zahteva od vlada svih država da podrže zdravlјe i dobrobit onih koji su ih i izabrali za svoje predstavnike. Molim Vas da uzmete u obzir dokumentaciju koja Vam je dostavlјena jer je u njoj predstavlјan samo mali deo dobrobiti koju ova bilјka može da pruži čovečanstvu.

Dr. Robert Melamed, doktor bioloških nauka

profesor i šef katedre biologije Univerziteta Kolorado, u penziji.

izvršni direktor i predsednik Cannabis Science, u penziji

programski direktor Phoenix Tears

izvršni direktor Masada

naučni savetnik Spannabis

719 614-1188

16 Lake Forrest Drive

Burlington VT 05401

drbobmelamede@me.com

Cannabis Medical Conference, Skopje, Macedonia, April 2016, learning lessons with professors Hanuš and Melamede

17. децембар 2016.

Поштовани,

Прилажем своје сведочење као писмо подршке Драгану Аларгићу. Нажалост, владе многих земаља споро усвајају нова научна сазнања а постојеће законе споро прилагођавају тим сазнањима. Глобална забрана канабиса заснива се на ,,Сингл Конвенцији УН” (UN Single Convention, 1961), још пре него што су активни састојци канабиса и били познати науци. Потом је дошло до велике експанзије научне литературе која је у потпуности поткрепљена искуствима активиста широм света, онима који описују широке здравствене добробити остварене овом биљком. Водећи светски научник на овом пољу, др Рафаел Мешулам, изјавио је ,,да је канабис скривено благо фармаколошки активних хемијских супстанци.”

Др Мешулам је открио структуру и синтезу ТХЦ-а, основног психоактивног састојка канабиса. Осим тога, његова је улога пресудна и у откривању ендоканабиноидног система и састојака истог. Данас недвосмислено знамо да ендоканабиноидни систем, који постоји код свих кичмењака, дословно регулише све телесне системе (кардиоваскуларни, пробавни, ендокрини, имунолошки, неуролошки, локомоторни, репродуктивни и тегументарни). На пример, сваки пут када огладнимо, ендоканабиниодни систем је тај који нам отвара апетит.

Сви канабиноиди, они које само наше тело производи, као и фитоканабиноиди попут ТХЦ-а, умањују негативне последице производње вишка слободних радикала и тако успоравају старење. И фитоканабиноиде и ендоканабиноиде треба посматрати као уље живота, као неопходне хранљиве састојке, као храну. Доприносе очуваности ћелија и штите нас од негативног деловања слободних радикала. Слободни радикали узрокују све болести повезане са старењем, укључијући разне облике канцера.

Својим деловањем на ЦБ1 рецепторе ТХЦ штити одређене ћелије које сагоревају слободне радикале а производе угљене хидрате. Слободни радикали служе као гориво при стварању АТП шећера потребног за енергију. Канабиноиди такође штите ћелије које производе исувише слободних радикала и то на начин да подстичу безбедну обнову ћелија (аутофагија), када ћелије троше масноће као примарно гориво. Последично, због ове способности канабиноида да регулишу оба ова извора енергије и подстичу хомеостазу, можемо закључити да повољно утичу на здравље. Њихова општа метаболичка способност (адаптогени су) чини да канабиноиди делују, подешавају хомеостазу. Стога и имају изражена лековита својства што је јасно свима који користе канабис у третману дословно свих болести широм света.

Највећу претњу човечанству нашег доба представљају болести које су проузроковане производњом вишка слобoдних радикала. На пример, ХИВ је еволуриао код високо диференцираних имунолошких ћелија примата и човека. Bирусна инфекција захтева да се рад метаболизма заснива на угљеним хидратима. Када се сагорeвање шећера довољно смањи и замени безбеднијим сагоревањам масти, процес вирусне инфекције губи енергију и ресурсе потребне успешној инфекцју.

У складу са свим наведеним информацијама, судови би могли почети да признају наше људско право да конзумирамо храну која поспешујe здравље и дуговечност. Драган има бенигни тумор надбубрежне жлезде који изазива смртоносно висок крвни притисак уколико није под контролом. За многе оболеле од ове болести постојећи лекови или операција не могу успешно контролисати крвни притисак (250/240). Неконтролисана феохромоцитома (pheochromocytoma) обично доводи до смрти од срчаног и можданог удара у року од неколико година, као резултат екстремно висoкoг крвног притиска. Ипак, постоје људи који живе деценијама са овом болешћу, захваљјујући само коришћењу великих количине канабиса.

Буђење свести о корисности канабиса шири se светом као резултат добрих искустава људи на глобалном нивоу. Људи траже промене. Док владе штите одређене интересе који их одржавају на врху, многи људи бирају сигурније, јефтиније и ефикасније лечење и исхрану засновану на канабису. Прилажем рецензије научних чланака који показују како канабис делује у сузбијању болести и промовисању здравља.

Уопштено гледано, брига за здравље људи захтева укидање свих репресивних закона који крше основно људско право на лечење. Владе и закони који ограничавају слободан приступ биљки канабису и њеним производима, немају основа у науци и убрзавају болести и смрт на глобалном нивоу. Они који су одговорни, било из лоше намере или незнања, морају да сносе одговорност пред Судом за злочине против човечности. Међународна јавност овим захтева од влада свих држава да подрже здравље и добробит оних који су их и изабрали за своје представнике. Молим Вас да узмете у обзир документацију која Вам је достављена јер је у њој представљан само мали део добробити коју ова биљка може да пружи човечанству.

др Роберт Меламед, доктор биолошких наука

професор и шеф катедре биологије Универзитета Колорадо, у пензији.

извршни директор и председник Cannabis Science, у пензији

програмски директор Phoenix Tears

извршни директор Masada

научни саветник Spannabis

719 614-1188

16 Lake Forrest Drive

Burlington VT 05401

drbobmelamede@me.com

#FreeDraganAlargic During Cannabis Seminar in Belgrade 2014, with Dr Lumir Ondrej Hanuš

In The Name Of Humanity And The Truth:

December 17, 2016

To whom it may concern,

I am providing this testimony in support of Dragan Alargic. Unfortunately, this testimonial is necessary because world governments have been slow to learn modern science and adjust laws accordingly. To begin with, global cannabis prohibition is based on the Single Convention. This treaty was created before the active ingredients in cannabis were even scientifically known. Subsequently, there has been an incredible explosion of scientific literature that supports fully the health benefits made by activists around the world describing the broad health benefits that can be afforded by this plant. The world’s scientific leader, Dr. Raphael Mechoulam, has stated “cannabis is a treasure trove of pharmacologically active chemicals.”

Dr. Mechoulam not only discovered the structure and synthesis of THC, the main psychoactive ingredient in cannabis, but also played critical roles in discovering the endocannabinoid system and its components. We now know, unambiguously, that the endocannabinoid system, found in all vertebrates, literally regulates all human body systems (circulatory, digestive, endocrine, immunological, neurological, musculoskeletal, reproductive, and tegumentary). For example, very time anyone gets hungry, it is because their endocannabinoid system gave them the munchies.

In all of these body system’s cannabinoids, and additionally phytocannabinoids like THC, function as anti-aging compounds through their ability to inhibit the negative consequences of excess free radical production. Cannabinoids, both from the plant (phytocannabinoids) as well as those we produce (endocannabinoids) should be viewed as the oil of life, as an essential nutrient, as a food. They help protect us from the friction of life, free radicals. Free radicals are responsible for all age related illnesses including cancers.

THC acting on CB1 receptors, protects differentiated cells that mainly burning free radical producing carbohydrates as their fuel of choice because it can efficiently produce ATP for energy. Cannabinoids also help protect cells when they are produce too many free radicals, by turning on safe cellular recycling (autophagy) that occurs when cells burn fat as their main energy source. As a consequence of cannabinoid’s ability to regulate both carbohydrate and fat cellular energy sources to optimize homeostasis, they have profound health benefits. Because of their global metabolic homeostatic capacity, cannabinoids function as adaptogens. Hence, they have profound healing properties, clearly demonstrated to the people around the world who use cannabis to treat virtually all of man’s illnesses.

Today, the greatest global harm to humanity results from illnesses that characteristically are caused by, and produce excess free radicals. HIV, for example, has evolved in the highly differentiated immunological cells of primates and man. Successful viral infection requires the carbohydrate based metabolic machinery that supported its evolution. When sugar burning is reduced sufficiently, and replaced by safer fat burning, the viral infection process does not have the energy and resource support required for a successful infection.

With the above information the courts should begin to recognize our human right to consume foods that promote health and longevity. Dragan has adrenal cancer that causes lethally high blood pressure when not controlled. For many suffering this illness no medicines or surgery can successfully control the blood pressure (250/240). Uncontrolled pheochromocytoma typically results in death from heart attack and stroke within a few years as a result of extreme blood pressure. Nevertheless, there are people surviving for decades with this illness, surviving only by their use of large quantities of cannabis.

The cannabis awakening is spreading around the world because of the beneficial experiences that people everywhere are having. The people are demanding change. As governments protect the special interests that have helped keep them in power, many people are choosing safer, cheaper more efficacious cannabis-based medicines and nutritional support. I have attached peer reviewed scientific articles showing how cannabis functions to suppress illness and promote health.

Global human health requires is an end all inhibitory policies that suppress the basic human right of Self Determination. Governments and laws that restrict free access to life-promoting cannabis plants and their products are unscientifically accelerating age-related illnesses and death globally. Those responsible, whether through malice or ignorance, must be held accountable before the World Court for Crimes Against Humanity. The worldwide community of Man, hereby demands the world’s governments support the health and welfare of those whom they represent. I urge you to embrace the documentation provided. It only scratches the surface of the benefits that this plant can provide humanity.

Dr. Robert Melamede, Ph.D.
Associate Professor and Biology Chairman UCCS (Retired),
CEO and President Cannabis Science (Retired),
Program Director Phoenix Tears, (Denver CO)
Executive Director Masada (Kingston, Jamaica))
Science Advisor, Spannabis (Columbia SA)

719 641-1188
16 Lake Forrest Drive
Burlington VT 05401
drbobmelamede@me.com

Cannabis Seminar ‘Medicine and Practice’, Belgrade 2016, with Dr Robert Melamede, Dr Hose Bouso, Filip Dostovski, Dragan Alargić and Miloš Simić

World Cannabis Day, Belgrade 2016

Medical Conference, Lubliana 2016, with Dr Paul Hornby

More in Hapšenja obolelih

3. Kanabis Marš – Beograd (foto)

Miloš MarkovićOctober 4, 2017

Tri i po meseca pritvora za teško bolesnog aktivistu zbog uzgoja leka za sebe!

FritzTheCatSeptember 21, 2017

Da li je oduzimanje leka namenjenog detetu i teško bolesnom KRIVIČNO DELO i takođe akt fašizma? – 4

Miloš MarkovićSeptember 20, 2017

Kome zakon o topuzu leži tragovi mu smrde nečoveštvom – izjava o hapšenju majke i LEKA

FritzTheCatSeptember 15, 2017

Dobro došli u Fašističku Republiku Srbiju – 3

Miloš MarkovićSeptember 15, 2017

Slovenija: ISTORIJSKA oslobađajuća presuda za aktiviste za uzgoj, prodaju i pomoć u lečenju Kanabisom!

FritzTheCatSeptember 1, 2017

Još jedna SKANDALOZNA PRESUDA bolesnom ocu za malo trave!

Miloš MarkovićMay 8, 2017

U IME NARODA! Protest bolesnih i članova porodica ispred zgrade Vlade Srbije

Miloš MarkovićFebruary 12, 2017

Još jedan rođendan bez slavlja

Miloš MarkovićJanuary 30, 2017

Srpski kanabis lider uhapšen uoči Javne rasprave zakona o kanabisu (‘Leafly’)

FritzTheCatJanuary 16, 2017

#FreeDraganAlargic Donacije za HEROJA! Solidarno protiv sistema (DONATIONS)

FritzTheCatJanuary 14, 2017

#SlobodaZaDragana Dean Herenda (Slovenija): U ime HUMANOSTI

FritzTheCatJanuary 9, 2017
irka

Izjava UG IRKA o PROCESU protiv Dragana Alargića

Miloš MarkovićDecember 31, 2016

KVAKA 22 za Travu – kako obesmisliti i iskoristiti Zakon u Srbiji!

FritzTheCatDecember 17, 2016

#FreeDraganAlargic BALKAN CANNABIS HERO IS ARRESTED !!!

FritzTheCatDecember 14, 2016

Srbija: ZABRANJENO LEČENJE! Proces protiv bolesnih! – “Happy TV” (video)

Miloš MarkovićDecember 10, 2016

Zvanično saopštenje povodom sramne presude za lečenje Kanabisom

Miloš MarkovićNovember 23, 2016

Tribina Zrenjanin – Video play list

Miloš MarkovićOctober 12, 2016

Uhapšena je još jedna osoba samo zato što hoće da se leči – Tatjana Bajić

Miloš MarkovićJuly 15, 2016

Odbačena optužnica protiv supruge Saše Mićića

Miloš MarkovićJune 18, 2016

PAŽNJA!!! Upravo je UHAPŠENA ANA ANTIĆ MAJKA 3 PREDIVNA DETETA OBOLELA OD MS-a

FritzTheCatMay 5, 2016
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i naj važnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

Poziv volonterima sa prevodilačkim iskustvom.


Drugari/Drugarke, potrebna je sva pomoć kako bi smo svi mi, udruženi s istim ciljem, mogli da nastavimo sa uspešnom međusobnom saradnjom , kao i sa aktivnim delovanjem u pravcu neophodnom za oslobađanje biljke i ljudi od nametnutih stega. Zainteresovanih za temu je svakodnevno sve više. Na žalost, sve više obolelih. Neophodno je da se svi uključimo i damo svoj lični doprinos kako bi istina o leku izašla na videlo!

IRKA traži sve Vas koje poznajete svetske jezike, a volite konoplju i voljni se da se zauzmete za osnivanje IRKA volonterskog prevodilačkog tima.

Akcenat je na medicinskim studijama, pa je poželjno poznavanje tehničkih/medicinskih termina.

Molimo sve zainteresovane da popune kratak upitnik
[Valid RSS]
futerbaner2