IRKA i mediji

Dr. Melamede (SAD) i dr Bouso (Španija) u Beogradu 31. maja u REX-u! Seminar – Lečenje Kanabisom

SEMINAR o lečenju Kanabisom 31. maj – 2 jun Beograd

Dr. Robert Dž. Melamede (Kolorado, SAD) i dr. Hose Karlos Bouso (Španija) boraviće u Beogradu od 31 maja do 2. juna  i održaće predavanja o lečenju Kanabisom i najnovijim istraživanima u Kulturnom centru REX u Beogradu 31 maja od 17 do 21 čas!

U okviru balkanske serije seminara o lečenju Kanabisom, po završetku velikog seminara u Skoplju i Makedoniji ( koja započinje zvanično lečenje Kanabisom i ekstraktima cvetova ), u Srbiju nam dolaze poznati svetski lekari i profesori  na seminar o lečenju Kanabisom 31. maja i 1 juna u Beograd, da prenesu i predstave najnovija dostignuća u lečenju kao i nove studije o lekovitosti kanabisa, kanabinoidima i funkcijama Endokanabinoidnog sistema u ljudskom telu.

Tokom buravka profesora u Beogradu biće napravljena radionica i intervjui – savetovanja sa bolesnima koji se leče kanabisom. Zato pozivamo sve bolesne i zainteresovane da prisustvuju i da se jave na telefon Udruženja kako bi se dogovorili i obezbedili učešće u konsultacijama  sa profesorima – 061 6730521. Radionica će se održati 1. juna ili eventualno 2 juna, a tačno mesto održavanja i termin radionice će biti objavljen narednih dana.
Predavanja i radionica su BESPLATNI za sve!

Poziv posebno važi za sve lekare i medicinske radnike, kao i za naučnike iz mnogih oblasti koje se tiču kanabisa i njegove primene. Poziv će biti upućen i svim relevatnim institutima, klinikama, kao i Ministarstvu  za prisustvo i učešće na seminaru. Molimo da se raspitate u vašem radnom kolektivu.

Očekujemo da se nacionalni mediji jave i učestvuju, kako bi na odgovarajući način ispratili ovaj bitan seminar i goste iz inostranstva.

Seminar organizuju oboleli građani iz humanitarnih Udruženja Socijalni Kanabis klub Beograd, IRKA i Zelena Alternativa (Makedonija) uz veliku pomoć Zelene stranke.

Predavači i predavanja u Beogradu 31 maja u Kulturnom centru REX:

WELCOME DEAR DOCTORS 🙂

melamede_bw

Robert J. Melamede, Phd

Associate Professor and Biology Chairman University of Colorado – Colorado Springs, USA (Retired),
CEO and President Cannabis Science (Retired),
Program Director Phoenix Tears, (Denver CO)
Executive Director Masada (Kingston, Jamaica)
Science Advisor, Spannabis (Columbia SA)
719 641-1188
16 Lake Forrest Drive
Burlington VT 05401
drbobmelamede@me.com

Dr. Robert Melamede has a Ph.D. in Molecular Biology and Biochemistry from the City University of New York. Dr. Melamede is recognized as a leading authority on the therapeutic uses of cannabis, and has authored or co-authored dozens of papers on a wide variety of scientific subjects.
Member of several scientific boards (International Association for Cannabis as Medicine, the Scientific Advisory Board of Americans for Safe Access, Sensible Colorado, Scientific Advisor for Cannabis Therapeutics).

Dr . Robert DŽ . Melamede, Vanredni profesor, Šef Odseka za Biologiju pri Univerzitetu Kolorado, Kolorado Springs, SAD (u penziji), Predsednik i direktor Cannabis Science. Program direktor fondacije ‘Phoenix Tears’ (Denver, Ko), Izvršni direktor ‘Masada’ (Kingston, Jamaika), Naučni savetnik ‘Spannabis’ (Columbia SA)

Dr. Robert Melamede ima doktorat iz molekularne biologije i biohemije sa Universiteta  Njujork. Dr. Melamede priznat kao vodeći autoritet za terapeutsku uporabu kanabisa, i autor je ili koautor nekoliko desetina radova na raznim naučnim temama.

Član je nekoliko naučnih odbora ( ‘Međunarodno udruženje za Kanabis kao lek’ , ‘Naučnini savet Amerikanaca za siguran pristup’, ‘Razumni Kolorado’, i naučni savetnik za ‘Cannabis Therapeutics’ ).

 Tema predavanja: Život, evolucija, kanabinoidi i preživljavanje homo sapiensa

Daleko od izbalansiranosti, termodinamika nudi osnove za razumevanje života, evolucije i jedinstvane uloge koju ima endokanabionidni sistem na ove procese. Metabolički procesi za održavanje života mogu da se regulišu pomoću kanabinoida u ciljhu očuvanja zdravlja i dugovečnosti. Takođe kanabinoidi regulišu negativnite efekte proizvodnje visokog broja slobodnih radikala, preko nihove sposobnosti za kontrolisanje metabolizma masti i ugljenohidrata. Povećanje kanabinoidne aktivnosti je neophodno za zdravlje sovremenog čoveka i ljudsko društvo uopšteno. Konoplja (Kanabis) sadrži sve neophodne sostojke za povećanje čovekove endokanabinoidne aktivnosti i bolje zdravlje.

Radionica: Lečenje i kanabinoidi

Radionica se fokusira na način delovanja i važnost  kanabinoida. Tokom radionice bolesni će moći da aktivno učestvuju, iznose svoja iskustva i pitaju dr. Melamedea.

Lecture: Life, Evolution, and Endocannabinoids, surviving of homo sapiens

Far from balance, thermodynamics provides a basis for understanding life , evolution and , unique role played by the endocannabionid system on these processes . The metabolic processes of life support can be regulated by means of cannabinoids in ciljhu preservation of health and longevity . Also cannabinoids regulate the negative effects of production high number of free radicals , via interrogate their ability to control the metabolism of fats and carbohydrates . Increasing cannabinoid activity is essential for health modern man and human society in general . Hemp ( Cannabis ) contains all the necessary ingredients for an increase in human endocannabinoid activity and better health .

Workshop: Evolution , the adaptation and cannabinoids:

This workshop will focus on the function and importance of the cannabinoids. During the workshop patients will have possibility to tell their testimonies about the healing with cannabis and cannabis oil, and to talk with the doctors.

bouso_bw

José Carlos Bouso, PhD

Clinical Psychologist
Scientific Projects Director at ICEERS
Barcelona, Spain

José Carlos Bouso is a Clinical Psychologist an has a PhD in Pharmacology. He has done clinical research studying the safety and efficacy of MDMA in the treatment of PTSD. He has also done neuropsychiatric studies on the long-term effects of drugs such as cannabis, cocaine or ayahuasca, some of them in Brazil, in the context of cross-cultural research, Salvia divinorum and 2C-B. He is co-author of several scientific papers and book chapters. Now he is the Scientific Projects Director at ICEERS Foundation (International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service).

Hose Karlos Bouso Klinički psiholog, direktor za naučne projekte ICEERS Barcelona , Španija

Hosé Karlos Bouso je klinički psiholog i ima doktorat iz farmakologije. On je učestvovao u kliničkim istraživanjima proučavajući sigurnost i učinkovitost MDMA  u lečenju PTSP-a. On je takođe sproveo neuropsihijatrijske studije o dugoročnim učincima lekova, kao što su kanabis, kokain ili ‘ayahuasca’, neke od njih u Brazilu, u kontekstu kros – kulturnih istraživanja, sa ‘Salvia divinorum’ i 2C- B. Dr. Bouso je koautor više naučnih radova i poglavlja u naučnim knjigama. Sada je direktor naučnih projekata u ICEERS Fondaciji ( Međunarodni centar za Ethnobotaničko obrazovanje, istraživanje i usluge ).

Tema predavanja: Kanabis kao potencijalan lek za lečenje bolesti zavisnosti

Iako je kanabis dugo smatran kao “droga koja se zloupotrebljava”, i “koja vodi ka ostalim drogama”, tokom proteklih godina sve veći broj studija objavljenih u biomedicinskim časopisima pokazuju da bilo sama biljka ili neka od njenih jedinjenja mogu biti korisna u lečenju narkomanije. Na primer, nedavne pretkliničke studije na životinjama dokazale su ulogu Endokanabinoidnog sistema pri podešavanju promena zavisničkog ponašanja,, kao i potencijalnu ulogu nekih kanabinoida u lečenju zavisnosti od psihostimulansa. Isto tako, određene objavljene opservacione studije su takođe pokazale da kanabis može biti zamena za više opasnih droga, uključujući alkohol i duvan. Na kraju, još jedan skorašnji pregled objedinjenih trenutnih studija sa fokusom na mogućim svojstvima CBD (kanabidiola) kao terapije za bolesti zavisnosti. U ovom predavanju ćemo prvo kritički prodiskutovati o konceptu zavisnosti, onda ću predstaviću trenutne dokaze za prihvatanje kanabisa i kanabinoida kao mogući tretman za lečenje bolesti zavisnosti, i završiću sa predlogom studija na kojima naša grupa već radi kako bi iskoristila potencijalne koristi od kanabisa u lečenju kokaina.

Radionica: Samostalno lečenje Kanabisom

Kanabis i blagotvorni terapeutski efekti i delovanje preko endogenog kanabinoidnog sistema u naše, telu. Dokazi za medicinske efekte kanabisa su danas nesporni. Ipak, u mnogim državama medicinski korisnici se odlučuju na samolečenje samo zato što kanabis nije prihvaćen zvanično kako lek. Na ovom predavanju razmatraće se medicinske osnove za terapijske efekte kanabisa uz prikaz novih internacionalnih istražuvanja koja su vršena sa pacientima koji su se samostalno lečili kanabisom. Dr Bouso će takođe objasniti trenutnu situaciju sa legalizacijom kanabisa, lečenjem i istraživanjima u Španiji.

Lecture: Cannabis as a potential for drug addiction 

Although cannabis has long been considered as a “drug of abuse”, in recent years an increasing number of studies published in the biomedical literature indicate that either the plant itself or some of its compounds may be useful in the treatment of drug addiction. For example, a recent paper reviewing preclinical (animal) studies set out the current evidence on the involvement of the endocannabinoid system in modulating addictive behaviour, as well as the potential role of some cannabinoids in treating psychostimulants addiction. Also, certain observational studies have also been published showing that cannabis may be a substitute for more dangerous drugs, including alcohol and tobacco. Finally, another recent review compiled current studies focusing on the possible properties of CBD (cannabidiol) as an intervention for addictive disorders. In this talk I will first discuss critically the concept of addiction, then I will review the current evidence for considering cannabis and cannabinoids as a possible treatment for drug addiction, and I will end with a proposal of study in which our group is working to investigate the potential benefits of cannabis in the treatment of cocaine addiction.

Workshop: Self healing with cannabis

Cannabis and beneficial therapeutic effects and action through endogenous cannabinoid system in ours body. The evidence for the medical effects of cannabis are today undisputed. However, in many countries, medical users can choose to self-medication just because cannabis was not officially accepted as a drug. In this lecture will discuss the medical basis for the therapeutic effects of cannabis with the presentation of new international Research that was conducted in the patient who self- treat cannabis. Dr. Bouso will also explain the current situation with the legalization of cannabis, treatment and research in Spain.

Dr. Melamede i dr. Bouso dolaze u Beograd i Srbiju odmah posle seminara u Skoplju, na kome će učestvovati sa ostalim poznatim lekarima, naučnicima i profesorima iz sveta ekspertima za medicinsku upotrenu kanabisa. Na žalost zbog obaveza dr. Hanuš ovoga puta neće moći da dođe u Beograd, kao ni dr. Pol Hornbi, dr. Reznik i drPavel Plahta. Međutim svi oni su obećali dolazak i sve njih uz druge ključne profesore, zaslužne za otkrića i nauku o Kanabisu, videćete krajem godine u Srbiji i na velikoj kanabis turneji po Balkanu.

Pogledajte program i predavanja na seminaru u Skoplju na kome će biti i predstavnici SKK Beograd i IRKA na poziv više nego ljubaznih domaćina:  Učesnici na seminaru o lečenju Kanabisom u Skoplju

Najveća zahvalnost Filipu Dostovskom iz Zelene Alternative, bez koga dolazak profesora ne bi bio moguć i čije svedočenje o uspešnom izlečenju non-hočkin limfoma pomoću kanabisa i ulja od cvetova, ćete moći da čujete na seminaru u Beogradu..
DONACIJE ZA TROŠKOVE DOVOĐENJA I BORAVKA Dr. Melamedea, Dr. Bousoa i naših prijatelja iz Makedonije, čijom zaslugom će profesori boraviti u Srbiji:

Sami profesori su se ponudili da dođu i održe bitna predavanja i u Srbiji posle seminara u Skoplju. Zato MOLIMO SVE KOJI MOGU DA POMOGNU I DONIRAJU ZA DOVOĐENJE I TROŠKOVE BORAVKA da uplate onoliko koliko mogu na račun našeg Udruženja, kako bi uspeli da ispoštujemo sve dogovorene obaveze. Hitno je !!!
Sve troškove do sada snose sami bolesni iz Udruženja, nas niko ne finansira a ovo je izuzetno bitno gostovanje, 2 vrhunska lekara, pozavaoca i istraživača lekovitosti kanabisa i prilika da se srpska javnost upozna sa najbitnijim istraživanjima o lekovitosti ove biljke.

Molimo sve da u polje ‘svrha plaćanja’ upišu DONACIJA ZA SEMNINAR
Solidarnost za LEK i Slobodu! SADA!

Podaci za uplatu:
Primalac: Udruženje “SKK Beograd”
– Svrha doznake: Donacija za seminar
– Banka: “Banca INTESA AD Beograd”

Dinarski račun: 160-443832-02
Devizni račun: 00-540-0001482.9

Podaci o plaćanju u drugim valutama preko bankovnog računa:.
Payment details and instructions you can find on our web page:
Beneficiary: Udruženje SKK Beograd
Remittances purpose: Donation for seminar
Account with: “Banca INTESA AD Beograd”
Account number: 00-540-0001482.9

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN EUR

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN USD

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN CHF

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN CAD

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN GBP

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN AUD

Kao svrhu uplate navedite ”Donacija za seminar”

For Paypal donation in € (euro) please enter this e-mail for recipient – Za uplatu donacija upišite naš e-mail kao primaoca: skkbg@irka.org.rs
Purpose for donation: “For SKK Beograd” – Kao svrhu uplate napišite: ”Za SKK Beograd”
[paypal-donation]
Velika zahvalnost za Zelenu stranku za pomoć u dovođenju profesora i organizaciji ovog bitnog seminara, kao i svima koji su do sad dali svoje priloge.
Morali smo i da se zadužimo kako bi se sve ovo desilo, tako da je svaka pomoć itakako potrebna i za vraćanje dugova. HVALA od srca!

IRKA tim

More in IRKA i mediji

Srbija dotakla dno: 3 godine i 2 meseca zbog 2 biljke kanabisa za lečenje bolesnog Mrđića!!

FritzTheCatDecember 11, 2021

“Moja deca će živeti u hodniku suda” – silovanje pravde i nemoćnih u Srbiji

FritzTheCatJanuary 20, 2021

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa (video)

FritzTheCatApril 4, 2019

HVALA DRŽAVI ŠTO MI NE DA DA SE LEČIM ONIM ŠTO MI POMAŽE – Lubica Mirković

rundozucoJanuary 29, 2018

Đorđe: Pobedio sam Kronovu bolest i Hočkinov limfom Kanabisom!

rundozucoDecember 5, 2017

Ličnosti legalizacije: Miloš Simić – Po mišljenju Magazina ‘Legalizace’

rundozucoNovember 19, 2017

Kome zakon o topuzu leži tragovi mu smrde nečoveštvom – izjava o hapšenju majke i LEKA

FritzTheCatSeptember 15, 2017

Program i učesnici Međunarodnog seminara o Kanabisu Beograd 2017

FritzTheCatJune 12, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2017 gost Dr Melamed (SAD) 23 jun KC REX

FritzTheCatJune 3, 2017

Donacije za seminar ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017 i gostovanje Dr. Melameda (SAD) od 20-27 juna

FritzTheCatJune 3, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

DOBRODOŠLI: 6. maj Svetski Dan Kanabisa Beograd 2017 – Ada Ciganlija

FritzTheCatApril 28, 2017

Konoplja na radiju – Zakonske promene u Srbiji 2017.

rundozucoFebruary 27, 2017

Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe – RTV (video)

rundozucoJanuary 23, 2017

Srpski kanabis lider uhapšen uoči Javne rasprave zakona o kanabisu (‘Leafly’)

FritzTheCatJanuary 16, 2017

Predlog o izmenama Zakona o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama – Zelena stranka

FritzTheCatJanuary 9, 2017

JAVNA RASPRAVA o izmenama ZKPS: Stručne činjenice, nauka i argumenti protiv predloženog rešenja! (video)

FritzTheCatDecember 28, 2016

Snimci Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (video)

rundozucoDecember 26, 2016

#FreeDraganAlargic BALKAN CANNABIS HERO IS ARRESTED !!!

FritzTheCatDecember 14, 2016

Srbija: ZABRANJENO LEČENJE! Proces protiv bolesnih! – “Happy TV” (video)

rundozucoDecember 10, 2016

Prvi put istina o Kanabisu uživo u programu – Gradimir Veljković – “Happy TV” (video)

rundozucoDecember 10, 2016

Radionica o pravilnoj primeni Kanabisa i ekstrakata – SKK Beograd IRKA KC REX

FritzTheCatNovember 6, 2016

Saveti o korišćenju ulja od cvetova kanabisa – SKK Beograd IRKA i Legend Radio (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Legalizacija kanabisa u Srbiji – SKK Beograd IRKA i Legend Radio (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Potrebna POMOĆ majci koja leči multiplu sklerozu Kanabisom, za sudski proces!

FritzTheCatOctober 7, 2016

Kanabis MARŠ 2!! Novi Sad 24 septembar 2016

rundozucoAugust 21, 2016

APEL OGORČENE MAJKE: Koliko vredi dečiji život u Srbiji?!

rundozucoJuly 16, 2016

Serbian doctor about healing with cannabis – Interview for France TV April 2016 – Video

rundozucoJune 21, 2016

Kids and healing with cannabis in Serbia April 2016 – Video

rundozucoJune 21, 2016

Illegal healing with cannabis in Serbia, April 2016 – IRKA documentary

rundozucoJune 21, 2016
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2