Otrov razuma ili izlečenje nacije - Vojin Vidanović-poglavlja

II-02 KANABIS VODI DROGAMA

Teorija po kojoj kanabis vodi uzimanju drugih droga nastala je u Američkoj medicini kao tzv. »Gateway drug theory«. Ovakvi rezultati dobijeni su ispitivanjem na populaciji korisnika težih droga, iz koje se pokazalo da su svi počeli sa pušenjem kanabisa. Ova teorija širokogrudo je prihvaćena od strane domaćih policijskih organa i roditelja koji pušače kanabisa po automatizmu etiketiraju kao »narkomane« dok su roditelji, po otkriću konzumiranja kanabisa užasnuti nad svojom sudbinom, i često odmah vide svoje dete kao osobu koja će sutra biti u heroinskoj krizi. Ovakva teorija, mada delom opravdana, ima niz manjkavosti:

 

 • Kanabis je najjevtinija i najdostupnija ilegalna psihoaktivna supstanca, sa kojom se počinje na najnižem uzrastu. Ali, sa razvijanjem zavisnosti i učenjem tehnika konzumiranja (u ovom slučaju pušenje) se počinje konzumiranjem nikotina i kofeina, dok je čest prvi dodir sa relaksantima putem legalnih medikamenata i alkohola (poput kod nas popularnih bensedina). U novijim istraživanjima Instituta za medicinu SAD eksplicitno se kaže; »Zbog toga što je najrasprostranjenije upotrebljavana ilicitna droga, marihuana se može pretpostaviti kao prva ilicitna droga sa kojom se ljudi sreću. Dakle nije iznenađujuće što je većina korisnika ilicitnih droga prvo koristilo kababis. Ipak činjenično stanje je da je većina korisnika droga počelo sa alkoholom i nikotinom pre korišćenja marihuane, obično pre punoletstva«7. Dakle istom logikom se druge supstance, potpuno opravdano mogu svrstati pod »gateway drug«. Istraživanje Američke Zdravstvene asocijacije iz 2003 potvrđuju ovakav stav: »… rana regularna upotreba duvana i alkohola pojavljuju se kao 2 najkonzistentnije povezana faktora sa kasnijom zloupotrebom ili zavisnosti od ilicitnih droga8 «

 

 • Istraživanja na populaciji korisnika kanabisa pokazala su da većina njih prestaje sa upotrebom i kanabisa po završetku studija, dakle ne postaje većina korisnika kanabisa »zavisnik o drogama« već suprotno, određena manjina sa željom da proba i druge droge se upušta u avanturu znatno štetniju po fizičko i psihičko zdravlje

 

 • Posledica povezanosti kanabisa i drugih ilegalnih droga nije njeno prirodno svojstvo, već najčešća je kod hroničnih korisnika kod kojih nastaju pojačana tolerancija i smanjenje efekata kanabisa, pa se javlja ideja o upotrebi drugih droga. Ovo je uglavnom posledica ilegalnosti kanabisa koja u praksi omogućava dilerima droga da pušačima kanabisa ponude »još nešto« i time ih uvuku u svet realne adikcije i kriminala. Dakle, može se reći da je povezanost kanabisa sa drugim ilegalnim drogama posledica kriminalizacije (zabrane) kanabisa. Ovo se jasno ističe i u dokumentima SZO u studiji iz marta 1998: »Izlaganje drugim drogama pri kupovini kanabisa na crnom tržištu, povećava mogućnost za upotrebu drugih ilicitnih droga9«

 

Same institucije koje se primarno bave zaštitom zdravlja na nacionalnom i svetskom nivou su zbog očiglednih manjkavosti počeli da menjaju sopstvene iskaze:

 

 • U martu 1999. sam Institut za medicinu menja svoj iskaz u »Nema konkluzivnog dokaza da su efekti kanabisa kauzalno povezani za subsekventnu upotrebu drugih droga10«
 • U praksi se pokazalo da u USA kanabis koristi oko 72 miliona ljudi, ali da tek svaki 120-ti postaje regularni korisnik npr. kokaina 11

 

7 Janet E. Joy, Stanley J. Watson, Jr., and John A Benson, Jr. Division of Neuroscience and Behavioral Research, Institute of Medicine, Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base (Washington, DC: National Academy

Press, 1999).

8 Lynskey, Michael T., PhD, et al., “Escalation of Drug Use in Early-Onset Cannabis Users vs Co-twin Controls,” Journal of the American Medical Association, Vol. 289 No. 4, January 22/29, 2003, online at http://jama.amaassn.org/issues/v289n4/rfull/joc21156.html last accessed Jan. 31, 2003.

9 Hall, W., Room, R. & Bondy, S., WHO Project on Health Implications of Cannabis Use: A Comparative Appraisal

of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and Opiate Use, August 28, 1995 (Geneva, Switzerland: World Health Organization, March 1998)

10 Source: Janet E. Joy, Stanley J. Watson, Jr., and John A Benson, Jr. Division of Neuroscience and Behavioral

Research, Institute of Medicine, Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base (Washington, DC: National Academy

Press, 1999).

11 Source: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, National Household Survey on Drug Abuse:

Population

Health and Human Services, 1999), pp. 19, 25, 31.

 

 • Istraživanja Svetske zdravstvene organizacije (SZO) o gejtvej efektima marihuane jasno kaže da je »teorija da upotreba marihuane vodi upotrebi heroina je najmanje verovatna od svih hipoteza«12
 • U decembru 2002. Engleska vlada je objavila istraživanje o inicijaciji upotreba droge i kriminalnim prestupima mladih u Britaniji. Ova studija je u obzir uzela i skorašnju prekvalifikaciju kanabisa i u njoj se eksplicitno kaže: »Moja interpretacija rezultata ove studije je da je stvarni gejtvej efekat verovatno veoma mali i da je povezanost droga kategorisanih kao mekih i tvrdih droga na koju možemo naići u istraživanjima rezultat nemogućnosti da posmatramo sve karakteristike individualne upotrebe droga. Sa ove tačke gledišta, odluka da se reklasifikuje kanabis je malo verovatno izazivač negativnih posledica u budućnosti13«
 • Američki Nacionalni centar za zavisnosti i zloupotrebu supstanci 1994. se jasno izjašnjava da je teško kauzalno povezati upotrebu kanabisa sa drugim drogama

 

Ulična praksa je pokazala da se punoletni korisnici kanabisa mnogo obazrivije ponašaju prema upotrebi drugih droga, i da u mnogo manjem procentu postaju zavisnici, u izvesnom procentu prestaju da koriste alkohol i duvan, a često postaju tzv. rekreativni korisnici kanabisa. Zato posebnu pažnju posvećujemo upotrebi kanabisa na ranom (maloletničkom) uzrastu. Studija žurnala Američke medicinske asocijacije o kanabisu kao getjvej drogi iz 2003 navodi sledeće mehanizme koji mogu posredovati između upotrebe kanabisa na ranom uzrastu i zloupotrebe/zavisnosti drugih ilicitnih droga14:

 1. Incijalno iskustvo sa kanabisom, koje se često ocenjuje kao prijatno, može ohrabriti kontinuiranu upotrebu istog ali i »šire istraživanje«;
 1. Naizgled sigurna rana iskustva sa kanabisom mogu smanjiti percipirani rizik i otuda barijere za upotrebu drugih droga. Npr. velika većina korisnika kanabisa nema u iskustvu legalne posledice za njegovu upotrebu, što može smanjiti percepciju snagu legalnih sankcija protiv upotrebe svih droga;
 1. Alternativno, iskustvo sa kanabisom i pristup istom, može putem kontakta sa dilerima droge omogućiti i pristup drugim drogama. Ovaj argument doveo je do toga da Holandija efektivno dekriminalizuje kanabis u pokušaju da ga odvoji od tržišta ostalih droga. Ova strategija može biti parcijelno uspešna jer je broj korisnika kokaina među korisnicima kanabisa značajno niži u Holandiji nego u USA.

 

Mislim da se iz svega navadenog može videti da za efekat gejtvej droge ne treba kriviti kanabis kao takav, već njegovu nabavljivost na crnom tržištu kao posledicu kriminalizacije, kao i same korisnike kanabisa koji nedovoljno informisani i ne misleći na posledice pristaju da postanu korisnici kokaina, heroina i sl. Prelasku sa kanabisa na teže droge (i uopšte zloupotrebi i zavisnosti od legalnih i nelegalnih droga) posreduju određene okolnosti (socijalna klima), stanja stresa i nesigurnosti ali i lične karakteristike poput izražene želje za uživanjem.

 

 • Hall, W., Room, R. & Bondy, S., WHO Project on Health Implications of Cannabis Use: A Comparative Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and Opiate Use, August 28, 1995 (Geneva, Switzerland: World Health Organization, March 1998).
 • Pudney, Stephen, “Home Office Research Study 253: The road to ruin? Sequences of initiation into drug use and offending by young people in Britain” (London, England: Home Office Research, Development, and Statistics Directorate, December 2002), p. vi.
 • Lynskey, Michael T., PhD, et al., “Escalation of Drug Use in Early-Onset Cannabis Users vs Co-twin Controls,” Journal of the American Medical Association, Vol. 289 No. 4, January 22/29, 2003, online at http://jama.amaassn.org/issues/v289n4/rfull/joc21156.html last accessed Jan. 31, 2003.

 

II-03. LOŠA DECA I KRIMINALCI

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

Otrov razuma ili izlečenje nacije - Vojin Vidanović-poglavlja

More in Otrov razuma ili izlečenje nacije - Vojin Vidanović-poglavlja

II-03. LOŠA DECA I KRIMINALCI

BuxnaJuly 12, 2015

II-01: EFEKTI KONZUMIRANJA KANABISA

BuxnaJuly 12, 2015

I-03: MEDICINSKA UPOTREBA

BuxnaJuly 12, 2015

I-04: OPOJNA DROGA

BuxnaJuly 12, 2015

I-02: INDUSTRIJSKA UPOTREBA

BuxnaJuly 12, 2015

I-01: ŠTA JE TO KANABIS?

BuxnaJuly 12, 2015

Sadržaj

BuxnaJuly 12, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2