AIDS, Hepatitis i autoimuna oboljenja

Kanabis u terapiji kovid-19 infekcije može da spreči teške oblike i smrt – pokazuju naučne studije

Kanabis u terapiji kovid-19 infekcije može da spreči teške oblike bolesti i smrt, pokazuju brojne nove naučne studije sa prestižnih univerziteta i instituta širom sveta (zbornik naučnih studija).

( 24. decembar 2020 ) Nauka ne tvrdi da je Kanabis lek za lečenje kovid 19 infekcije i teških posledica koje bolest izaziva, već da može mnogo da pomogne u terapiji. Zato je jako važno da se posebno danas obrati pažnja na obilje ovogodišnjih studija koje su utvrdile nedvosmislenu korist Kanabisa i njegovih jedinjenja kod kovid 19 infekcije i teških oblika bolesti, u sprečavanju citokinske oluje i ARDS.

U cilju pomoći srpskom zdravstvu i građanima Srbije sakupili smo najrelevantnije studije, njih devet, preveli osnovno, objavili ovde i na socijalnim mrežama i poslali na adresu odgovornih i nadležnih institucija, kako u zdravstvu i nauci, tako i donosiocima odluka, političarima, Vladi, ministarstvima i Skupštini Srbije.
Verujemo da će lekarima, nauci i kriznom štabu biti od posebne pomoći u daljoj borbi sa pandemijom.

Pozivamo sve da hitno prouče nalaze ovih i drugih studija o Kanabisu i virusnim i bakterijskim infekcijama, pokrenu domaće studije sa domaćom sortom konoplje koja ima idealan odnos kanabinoida, koja je legalna i uzgaja se na stotinama ha u Srbiji. Da se CBD, kao i THC ekstrakti uporedo primene klinički na ljudima, jer terapijska primena kanabinoida očigledno može da spasi stotine ako ne i hiljade života već ove zime.

Zahtevamo od domaćih medija, posebno onih sa nacionalnom frekvencijom da i oni pokrenu ovu jako važnu temu, da pozovu struku i pošteno prenesu vesti iz sveta o efikasnosti Kanabisa u terapiji za kovid 19 infekciju, onako kako to rade njihove kolege iz najpoznatijih i uticajnih časopisa i medija ( na kraju članka su linkovi za relevantne objave medija iz sveta ).

Niko više ne može da kaže da nije bio obavešten. Sada pokažite da vam jeste stalo do građana i života ljudi u Srbiji. Prikaz naučnih studija (klik na naziv studije otvara naučni rad):

1. Assessment of antiviral potencies of cannabinoids against SARS-CoV-2 using computational and in vitro approaches

( Procena antivirusnih potencijala kanabinoida protiv SARS-CoV-2 korišćenjem računarskih i in vitro pristupa )

Decembar 2020, studija više univerziteta i instituta iz Južne Koreje

Opis studije
Efikasan izbor terapije za lečenje teškog akutnog respiratornog sindroma (ARDS) kod koronavirusa-2 (SARS-CoV-2) je ograničen zbog odsustva efikasnih lekova. Glavni cilj trenutnog istraživanja bio je procena antivirusne aktivnosti kanabinoida (CBD) protiv humanog koronavirusa SARS-CoV-2.

U predstavljenom istraživačkom radu izvršili smo eksperimente in silico i in vitro da bismo pomogli razumevanje značaja CBD-a kod lečenja virusnih infekcija SARS-CoV-2. Izvršen je virtuelni skrining za interakcije između 32 CBD-ekstrakta i enzima SARS-CoV-2 Mpro. Posle toga, izvršena je in vitro antivirusna aktivnost pet molekula CBD-a protiv SARS-CoV-2.
Zanimljivo je da su među njima uočena dva molekula, naime D9-tetrahidrokanabinol (THC) (IC50 = 10,25 mM) i kanabidiol (CBD) (IC50 = 7,91 mM), koji su moćniji antivirusni molekuli protiv SARS-CoV-2 u poređenju sa referentnim lekovima lopinavir, hlorokin i remdesivir (IC50 se kreće od 8,16–13,15 mM).
Utvrđeno je da ovi molekuli, kanabinoidi, imaju stabilne konformacije (veze) sa aktivnim vezujućim ‘džepom’ za SARS-CoV-2, Mpro molekularno dinamičkom simulacijom i teorijom funkcionalne gustine.

Naši nalazi ukazuju na to da su kanabidiol i D9-tetrahidrokanabinol mogući lekovi protiv humanog koronavirusa koji se mogu koristiti u kombinaciji ili sa drugim jedinjenjima za lečenje pacijenata sa COVID-19.

Zaključak
Ukratko, ovaj izveštaj pokazuje antivirusne potencijale CBD i D9-THC protiv SARS-CoV-2. Na osnovu privilegovanog indeksa bezbednosti CBD i D9-THC kod ljudi i njihovih trenutnih in vitro potencijala protiv SARS-CoV-2, može se zaključiti da su ova jedinjenja potencijalni antivirusni molekuli prema SARS-CoV-2 i da mogu da funkcionišu kao dvojno delujući protiv SARS-CoV-2, ne samo da blokiraju ulazak virusa u ćeliju inhibicijom SARS-CoV-2 Mpro već i smanjuju nivo proinflamatornih citokina u plućnim ćelijama delujući kao agonisti CB-2 receptora. Uspešno in vitro delovanje CBD-a i D9-THC ovde postavlja okvir za njihovu primenu u kliničkim ispitivanjima na ljudima za lečenje humanih koronavirusnih infekcija.
Tako se CBD i D9-THC mogu koristiti u kombinaciji ili sa drugim lekovima za lečenje pacijenata sa COVID-19.

2. Cannabidiol (CBD) modulation of apelin in acute respiratory distress syndrome

( Kanabidiol (CBD) modulacija apelina kod akutnog respiratornog distres sindroma )

15. oktobar 2020, Nationalni Institut za Neurološke poromećaje i moždane udare, SAD ( ’Journal of Cellular and Molecular Medicine’ )

Opis studije
S obzirom na nedostatak ciljanog antivirusnog tretmana i vakcinacije za COVID-19, apsolutno je neophodno imati efikasan terapijski modalitet za smanjenje hospitalizacije i stope smrtnosti, kao i za poboljšanje ishoda zaraženih COVID-19. U ovoj studiji prema našim nedavnim nalazima koji ukazuju na potencijal kanabidiola (CBD) u lečenju akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS), prvi put pokazujemo da CBD može poboljšati simptome kod ARDS-a kroz regulaciju apelina, peptida sa značajnom ulogom u centralnoj i perifernoj regulaciji imuniteta, CNS-a, metaboličkog i kardiovaskularnog sistema. Primenom intranazalne poli (I: C), sintetičke virusne dsRNA, kojom smo uspeli da imitiramo simptome ARDS-a na mišjem modelu, zanimljivo je da je došlo do značajnog smanjenja ekspresije apelina i u krvi i u plućnim tkivima. Lečenje CBD-om je uspelo da preokrene simptome ARDS-a na normalan nivo. Važno je da je lečenje CBD-om značajno povećalo ekspresiju apelina, što sugeriše da potencijalna razmena informacija između apelinergičnog sistema i CBD mogu biti terapeutska meta u lečenju inflamatornih bolesti kao što je COVID-19 i mnogih drugih patoloških stanja.

Zaključak
Naši podaci pokazuju da CBD poboljšava strukturu pluća i vrši moćan antiinflamatorni efekat nakon eksperimentalnog ARDS-a. Blagotvorni efekti CBD-a bili su povezani sa regulacijom apelina, endogenog peptida sa zaštitnim efektima u plućnom tkivu. Prema tome, apelin može predstavljati novu molekularnu metu u osnovi zaštitnih efekata signalizacije endokanabinoida, uključujući regulaciju CBD-a.

Pored toga, apelin može predstavljati neistraženi biomarker za ranu dijagnozu ARDS-a. U tom cilju, apelin može da se koristi kao prognostički i prediktivni biomarker za kategorizaciju rizika od pogoršanja i progresije bolesti. Od slične važnosti, apelin može da igra moćnu i osetljivu ulogu kao farmakodinamički biomarker, pružajući biološko očitavanje za praćenje efikasnosti terapijske intervencije. S obzirom na to da je apelin takođe supstrat za ACE2, ovi nalazi mogu biti posebno relevantni za lečenje COVID-19. Buduće predkliničke i kliničke studije istraživaće ove uzbudljive mogućnosti.

Rezultati
Kompletna analiza protočne citometrije krvi pokazala je da su miševi tretirani poli (I: C) pokazali obrazac limfopenije, nižu učestalost T ćelija i povišenu stopu neutrofila u poređenju sa lažnom kontrolnom grupom (slika 1). Dalje, miševi tretirani poli (I: C) pokazali su značajno smanjenje nivoa ekspresije Apelina u poređenju sa lažnom kontrolnom grupom (slika 1). Suprotno tome, primena CBD ne samo da je vratila smanjene T ćelije i povećane neutrofile u normalan nivo, već je takođe povećala ekspresiju apelina u krvi nakon tretmana poli I: C (slika 1).

Pored toga, histološki pregled plućnih tkiva pokazao je da je Poli (I: C) izazvao značajan perivaskularni i peri-bronhiolarni intersticijski inflamatorni infiltrat, fibrozu, hipertrofiju i plućni edem, o čemu svedoči i prošireni intersticijski prostor koji okružuje disajne puteve i vaskulaciju (slika 2) . Patološke karakteristike primene poli I: C potpuno su ili delimično ukinute nakon primene CBD (slika 2). Imunofluorescentna analiza plućnog tkiva otkrila je smanjenje imunoreaktivnosti apelina nakon tretmana poli I: C, u poređenju sa kontrolnim miševima (slika 2).
Važno je što je lečenje CBD povećalo ekspresiju apelina ka kontrolnim nivoima u plućima nakon primene poli I: C (slika 2).

“Pokazalo se da nivoi apelina opadaju sa virusnom infekcijom, koja je ubila milion ljudi širom sveta, i da CBD brzo pomaže u normalizaciji tih nivoa zajedno sa funkcijom pluća.

„Bilo je dramatično u oba smera“, kaže dr Babak Baban, DCG imunolog i pridruženi dekan za istraživanje, “pomeranja nivoa apelina u cirkulišućoj krvi i plućnom tkivu. Nivoi peptida u krvi pali su blizu nule u njihovom ARDS modelu i porasli su 20 puta sa CBD-om”, (objavljeno u ‘Journal of Cellular and Molecular Medicine’).

„CBD ga je skoro vratio na normalan nivo“, kaže dr Jack Iu, lekar naučnik i šef dečje plastične hirurgije u MCG, o očiglednoj prvoj vezi između CBD i apelina.”

3. Administration of Δ9‐Tetrahydrocannabinol (THC) Post‐Staphylococcal Enterotoxin B Exposure Protects Mice From Acute Respiratory Distress Syndrome and Toxicity

( Primena D9-tetrahidrokanabinola (THC) posle izlaganja post-stafilokoknom enterotoksinu B štiti miševe od akutnog respiratornog distres sindroma i toksičnosti )

16. Jul 2020, Univerzitet u Južnoj Karolini, Kolumbija I Univerzitet Nebraska, SAD

Opis studije
Akutni respiratorni distress sindrom (ARDS) je opasna po život komplikacija nakon infekcije stafilokokom aureus (SEB). Enterotoksin koji proizvode ove bakterije (SEB) deluje kao superantigen i aktivira veliki deo T ćelija što dovodi do oluje citokina i teške povrede pluća. Pokazano je da Delta 9 tetrahidrokanabinol (THC), psihoaktivni sastojak koji se nalazi u Cannabis sativa deluje kao snažno anti-upalno sredstvo.

U trenutnoj studiji istražili smo efekat lečenja THC-om na ARDS kod SEB-indukovanih miševa. Dok je izloženost SEB-u rezultirala akutnom smrtnošću, tretman THC-om doveo je do 100% preživljavanja miševa. THC tretmanom značajno su suzbijeni inflamatorni citokini, IFN-g i TNF-a. Pored toga, THC je povisio indukciju regulatornih T ćelija (Tregs) i njihovih pridruženih citokina, IL-10 i TGF-b. Štaviše, THC je izazvao indukciju ćelija supresorskih derivata mijeloida (MDSC). THC je delovao preko CB2 receptora kao farmakološki inhibitor CB2 receptora, blokirajući protivupalni efekat. Miševi tretirani THCom su pokazali značajne promene u ekspresiji miRNA(miRs) u mononuklearnim ćelijama infiltriranim u pluća (MNC). Tačnije, THC je uzrokovao smanjivanje let7a-5p koji cilja SOCS1 i smanjivanje miR-34-5p što je izazvalo pojačanu ekspresiju FokP3, NOS1 i CSF1R.

Zajedno, ovi podaci pokazuju da promene aktivirane THC-om u ekspresiji miR u plucćima mogu igrati kritičnu ulogu u indukciji imunosupresivnih Treg-ova i MDSC-a, i za suzbijanje citokinske oluje koja dovodi do smanjenja oštećenja na plućima izazvanih SEB-om.”

Rezultati

Tretman THC-om za miševe izložene stafilokoknom enterotoksinu-B (SEB) ih štiti od ARDS!

Sve gore navedene plućne funkcije takođe su procenjene 40 dana nakon izloženosti SEB-u u grupi za preživljavanje (SEB + THC) i upoređene sa naivnim miševima iste starosti. Rezultati plućnih funkcija pokazali su da je grupa za preživljavanje imala normalan plućni funkcionalni sistem sličan naivnim miševima (slika 1E).

Zaključak
Ukratko, ova studija pokazuje da lečenje miševa izloženih post-SEB, sa THC-om štiti miševe od toksičnosti posredovane SEB-om inhibicijom upale i ARDS-a preko modulacije miR-a. Budući da je SEB super antigen koji pokreće oluju citokina, naše studije sugerišu da je THC snažno antiinflamatorno sredstvo koje ima potencijal da se koristi kao terapijski modalitet za lečenje ARDS-a izazvanog SEB-om. Ova studija takođe sugeriše da THC može da posreduje u njegovim efektima umanjujući regulisanje ekspresije miR-let-7a-5p i miR-34a-5p koji ciljaju ekspresiju SOCS1, NOS1, FokP3 i CSF1R i posledično pokreću imunosupresivne MDSC i Treg. kao direktno suzbijaju inflamatorne citokine, što dovodi do slabljenja ARDS-a izazvanog SEB-om kod miševa.

Interesantno je primetiti da značajan deo pacijenata sa bolestima izazvanim koronavirusom (COVID-19) oboljevaju od sepse i ARDS-a praćene olujom citokina. Budući da trenutno ne postoji efikasan tretman protiv ARDS-a, značajan procenat takvih pacijenata sa COVID-19 umire od teških oštećenja pluća i drugih organa, izazvanih olujom citokina (Mehta et al., 2020). SEB, koji je super antigen, takođe pokreće oluju citokina i pluća, kao što se vidi iz trenutne studije, međutim, očigledno su potrebne dodatne studije kako bi se istražilo da li su uključeni mehanizmi slični i da li se kanabinoidi mogu koristiti za lečenje ARDS-a povezanih sa COVID-19.

Nove studije su pokazale da THC u 100% slučajeva SPREČAVA CITOKINSKU OLUJU i smrt kod teških respiratornih infekcija i Akutnog respiratornog distress sindroma (ARDS)!!!

Naučni komentar studije:
“Iz istog osnovnog metaboličkog razloga THC ima ovo blagotvorno dejstvo, THC može da kontroliše infekciju Kovid 19! Kako se epidemiologija bude razvijala tokom sledećih meseci i godina, biće jasno da su kanabinoidi i ishrana oni odlučujući faktor za zdravlje i borbu protiv kovida 19, a ne lekovi.
Sve je u sagorevanju masti. Virusi se mogu kontrolisati uključivanjem sagorevanja masti visokim dozama THC-a i CBDa, videli smo uspešnu primenu kod HIV-a, Karposija, herpesa, gripa, papiloma virusa.”

Dr Robert Melamede je doktor molekularne biologije i biohemije, stručnjak za biohemiju kancera i dugogodišnji šef katedre za biologiju Univerziteta u Koloradu

4. Δ9-Tetrahydrocannabinol Prevents Mortality from Acute Respiratory Distress Syndrome through the Induction of Apoptosis in Immune Cells, Leading to Cytokine Storm Suppression

( D9-Tetrahidrokanabinol sprečava smrtnost od akutnog respiratornog distres sindroma indukcijom apoptoze u imunološkim ćelijama, što dovodi do suzbijanja citokinskih oluja )

20. Avgust 2020, Univerzitet Južna Karolina, Kolumbija i Bejlor Univerzitet medicine u Hjustonu, SAD

Opis studije
Akutni respiratorni distres sindrom (ARDS) uzrokuje smrtnost do 40% kod ljudi i teško se leči. ARDS je takođe jedan od glavnih pokretača smrtnosti povezan sa bolešću izazvanom koronavirusom (COVID-19). Koristili smo mišji model ARDS-a indukovan stafilokoknim enterotoksinom B (SEB), koji pokreće 100% smrtnost, da bismo istražili mehanizme pomoću kojih D9-tetrahidrokanabinol (THC) umanjuje ARDS. SEB je korišćen za pokretanje ARDS kod C3H miševa. Ovi miševi su tretirani THC-om i analizirani na preživljavanje, ARDS, oluju citokina i metabolom. Pored toga, ćelije izolovane iz pluća korišćene su za izvođenje sekvenciranja jednoćelijske RNK i analizu transkriptoma. Analiza baze podataka ljudskih pacijenata sa COVID-19 takođe je izvedena kako bi se uporedili signalni putevi sa ARDS posredovanim SEB-om.

Lečenje ARDS kod miševa inficiranihnih SEB-om pomoću THC-a dovelo je do 100% preživljavanja, smanjenja upale pluća i suzbijanja oluje citokina. Ovo je povezano sa apoptozom imunih ćelija koja uključuje mitohondrijski put, kao što sugeriše sekvenciranje jednoćelijske RNK.
Transkriptomska analiza imunih ćelija iz pluća otkrila je povećanje enzima mitohondrijskog respiratornog lanca nakon tretmana THC-om. Pored toga, metabolomska analiza otkrila je povišene serumske koncentracije aminokiselina, lizina, n-acetil metionina, karnitina i propionil L-karnitina kod miševa tretiranih THC-om.

THC je regulisao smanjenje miR-185, što je koreliralo sa povećanjem ciljeva pro-apoptotičnih gena. Zanimljivo je da su skupovi podataka o ekspresiji gena iz bronhoalveolarne tečnosti za ispiranje (BALF) kod ljudi pacijenata sa COVID-19 pokazali određene sličnosti između citokinskih i apoptotičkih gena kod ARDS-a izazvanog SEB-om.

Kolektivno, ova studija sugeriše da aktivacija kanabinoidnih receptora može poslužiti kao terapijski modalitet za lečenje ARDS-a povezanog sa COVID-19.

Zaključci
Trenutna studija zaključuje da lečenje miševa sa post-SEB infekcijom, pomoću THC-a štiti miševe od toksičnosti posredovane SEB-om, inhibicijom upale i ARDS-a modulacijom miR-a koji ciljaju apoptotičke gene povezane sa mitohondrijama.

Budući da je SEB superantigen koji pokreće oluju citokina, naše studije su otkrile da je THC snažno antiinflamatorno sredstvo koje ima potencijal da se koristi kao terapijski modalitet za lečenje ARDS-a izazvanog SEB-om. Važno je da metabolomsko i metaboličko profilisanje ukazuje na duboke efekte na funkcije mitohondrija koji mogu biti odgovorni za antiinflamatornu aktivnost THC-a. Ova studija takođe zaključuje da THC može da posreduje u njegovim efektima regulisanjem smanjenja ekspresije miR-185-3p i posledično regulacijom povećavanja apoptotičkih gena i puteva; prema tome, ciljanje miR-185-3p može predstavljati još jedan terapijski modalitet za ublažavanje ARDS-a. Koristeći skupove podataka o ekspresiji gena iz BALF-a kod  ljudi pacijenata sa COVID-19, otkrili smo sličnosti između citokinskih i apoptotičnih gena sa ARDS-om izazvanih SEB-om.

Prema tome, naši podaci sugerišu da THC može biti koristan u lečenju ARDS-a i oluje citokina primećenih kod pacijenata sa COVID-19.

5. Cannabidiol Modulates Cytokine Storm in Acute Respiratory Distress Syndrome Induced by Simulated Viral Infection Using Synthetic RNA

( Kanabidiol modulira oluju citokina u akutnom respiratornom distres sindromu izazvanom simuliranom virusnom infekcijom upotrebom sintetičke RNK )

2. septembar 2020, Augusta Univerzitet, Džordžija, SAD

Opis studije
U nedostatku efikasnih antivirusnih sredstava i vakcinacije, pandemija COVID-19 ostaje najvažniji izazov za naš zdravstveni sistem poslednjih decenija. Postoji hitna potreba za konačnom terapijskom intervencijom. Klinički izveštaji ukazuju da je oluja citokina povezana sa akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS) vodeći uzrok smrtnosti u teškim slučajevima nekih respiratornih virusnih infekcija, uključujući COVID-19. Poslednjih godina kanabinoidi su opsežno istraženi zbog njihovih potencijalnih lekovitih efekata na ljudsko telo. Jedan od kanabinoida kanabisa, kanabidiol (CBD) je pokazao snažne antiinflamatorne efekte u raznim patološkim stanjima. Stoga je logično istražiti da li CBD može smanjiti oluju citokina i lečiti ARDS.

Materijali i metode
U ovoj studiji pokazujemo da je intranazalna primena Poli (I: C), sintetičkog analoga virusne dvolančane RNK, simulirala simptome teških virusnih infekcija koji izazivaju znake ARDS-a i oluje citokina.

Diskusija
Administracija CBD-a smanjila je nivo proinflamatornih citokina i poboljšala kliničke simptome ARDS-a izazvanog Poli I: C.

Zaključak
Naši rezultati sugerišu potencijalnu zaštitnu ulogu CBD tokom ARDS-a koja može kao deo lečenja COVID-19 infekcije smanjiti oluje citokina, zaštitom plućnih tkiva i ponovnim uspostavljanjem zapaljenske homeostaze.

6. In search of preventive strategies: novel high-CBD Cannabis sativa extracts modulate ACE2 expression in COVID-19 gateway tissues

( U potrazi za preventivnim strategijama: novi ekstrakti kanabisa sativa sa visokim CBD-om moduliraju ekspresiju ACE2 u tkivima mrežnog prolaza COVID-19 )

22. novembar 2020, ‘Pathway Rx Inc’, Univerzitet u Kalgariju i Univerzitet Letbridž, Kanada

Opis studije
Sa trenutnom pandemijom COVID-19, izazvanom teškim akutnim respiratornim sindromom koronavirusom 2 (SARS-CoV-2), postoji hitna potreba za novim terapijama i strategijama prevencije koje mogu pomoći u smanjenju širenja bolesti i smanjenju smrtnosti. Inhibicija ulaska virusa i time širenje verodostojan je terapijski put.

SARS-CoV-2 koristi ulazak posredstvom receptora u ljudskog domaćina preko receptora, ‘angiotenzin konvertujućeg enzima’ 2 (ACE2), koji se izražava u plućnom tkivu, kao i oralnoj i nosnoj sluznici, bubrezima, testisima i gastrointestinalnom traktu. Modulacija nivoa ACE2 u ovim tkivima ulaska virusa može biti efikasna strategija za smanjenje podložnosti bolesti.

Utvrđeno je da kanabis sativa, naročito ona sa visokim sadržajem antiinflamatornog kanabinoida kanabidiola (CBD), menja (moduliše) gensku ekspresiju i upalu i poseduje antikancerogena i antiinflamatorna svojstva. Međutim, nnačini delovanja na ekspresiju ACE2 ostaju nepoznati.

Radeći pod istraživačkom licencom Zdravstva Kanade, razvili smo preko 800 novih sorti C. sativa i pretpostavili da se ekstrakti C. sativa sa visokim sadržajem CBD mogu koristiti za smanjenje regulacije ekspresije ACE2 u ciljanim tkivima COVID-19.

Koristeći veštačke 3D ljudske modele oralnih, disajnih puteva i crevnih tkiva, identifikovali smo 13 ekstrakata CBD sa sa visokim sadržajem CBD koji smanjuju nivo proteina ACE2. Neki C. sativa ekstrakta regulišu smanjenje serinske proteaze TMPRSS2, još jednog kritičnog proteinskog receptora potrebnog za ulazak SARS-CoV-2 u ćelije domaćina.

Iako naši najefikasniji ekstrakti zahtevaju dalju validaciju širokog obima, naša studija je važna za buduće analize efekata medicinske konoplje na COVID-19. Ekstrakti naših najuspešnijih novih linija sa visokim sadržajem CBD C. sativa, do daljih istraživanja, mogu postati koristan i siguran dodatak prevenciji / lečenju COVID-19 kao pomoćne terapije.

Da bismo potkrepili svoje podatke, stoga smo sproveli dodatne eksperimente koristeći tkiva EpiAirvai, EpiAirvai FT i EpiOral sa tri replike u grupi i dalje potvrdili efikasnost nekoliko novih sorti kanabisa u modulaciji ekspresije ACE2. Bez obzira na to, buduće studije su potrebne kako bi se ustanovili precizni mehanizmi delovanja ekstrakata kanabisa sa visokom koncentracijom CBD, njihova tkivna specifičnost i efekti na ACE2, s obzirom na nova saznanja o specifičnosti ekspresije ACE 2 u tkivu i fazi bolesti.

Zaključci
Iako naši najefikasniji ekstrakti zahtevaju dalju validaciju velikim analizama, naša studija je važna za buduće analize efekata medicinske primene Kanabisa za COVID-19. S obzirom na trenutnu tešku i brzo razvijajuću epidemiološku situaciju, treba razmotriti i istražiti svaku moguću terapijsku priliku.

7. SARS-CoV2 induced respiratory distress: Can cannabinoids be added to anti-viral therapies to reduce lung inflammation?

( Respiratorni distres izazvan SARS-CoV2: Mogu li se kanabinoidi dodavati antivirusnim terapijama da bi se smanjila upala pluća? )

28.april 2020, Univerzitet u Nebraski, Institut za Biomedicinska istraživanja u San Antoniju, Teksas, SAD

Poput D9-tetrahidrokanabinola (D9-THC), najistraženijeg kanabinoida, CBD je smanjio upalu pluća u mišjem modelu akutne povrede pluća potencijalno inhibicijom stvaranja proinflamatornih citokina od strane imunih ćelija i suzbijanjem bujnih imunih odgovora (Ribeiro et al. , 2015).

CBD može da inhibira proizvodnju proupalnih citokina poput interleukin-a (IL) -2, IL-6, IL-1a i b, interferona gama, inducibilnog proteina-10, monocitnog hemoatraktantnog proteina-1, makrofagnog inflamatornog proteina-1a i faktora nekroze tumora -a (Nichols i Kaplan, 2020) (slika 1) koji su povezani sa višearganskom patologijom i mortalitetom izazvanom SARS-CoV2.

U mišjem modelu hronične astme, CBD je smanjio proinflamatornu proizvodnju citokina, zapaljenje disajnih puteva i fibrozu (Vuolo et al., 2019). Štaviše, CBD može efikasno da inhibira JAK-STAT put, uključujući proizvodnju i delovanje interferona tipa I, a da ne dovodi do zavisnosti, promena srčanog ritma ili krvnog pritiska i sporednih efekata na gastrointestinalni trakt i kogniciju (Nichols i Kaplan, 2020). Kod rezus makaka (RM) zaraženih virusom imunodeficijencije simike (SIV), prijavili smo da THC balansira ublažavanje IFN genske ekspresije stimulisane u crevima (Kumar et al., 2019).

Slično CBD-u, redovna primena THC-a blokirala je fibrozu izazvanu upalom u limfnim čvorovima hroničnih SIV-zaraženih RM (Kumar i sar., 2019).
Za razliku od THC-a, CBD ima visok nivo sigurnosti i dobro se farmakološki podnosi čak i posle tretmana do 1500 mg / dan, tokom dve nedelje i kod životinja i kod ljudi (Nichols i Kaplan, 2020), što sugeriše njegovu sposobnost da smanji SARS-CoV2 indukovanu upalu pluća / patologiju i težinu bolesti(!)

Ovi nalazi zajedno podržavaju istraživanje kanabinoida kao verodostojnu opciju koja se dodaje kao dodatak Remdesiviru ili bilo kom novom antivirusnom sredstvu kod upale pluća izazvane SARS-CoV2.

Ovaj rad podržao je Nacionalni institut za zdravlje SAD.

8. New Research Suggests Terpenes And CBD Work 2X’s Better For Covid-19 Inflammation Than Corticosteroid

( Novo istraživanje sugeriše da terpeni u kombinaciji sa CBD deluju dva puta bolje protiv upala kod Kovid-19 infekcije nego kortikosteroidi )

Avgust 2020, ‘Eibna’ i ‘CannaSoul Analitics’ , Izrael

Rani rezultati izraelske studije, koja je u toku, dodaju se na ‘hor istraživača’ koji sugerišu da bi sastojci Kanabisa mogli da donesu ključnu promenu u tretmanu za borbu protiv Covid-19.
Ova studija pokazuje da terpeni, jedinjenja koja takođe pružaju aromu i ukus kanabisa, mogu dovesti do još boljih rezultata od izolovanog CBD-a i mogu nadmašiti konvencionalne tretmane poput kortikosteroida. Izveštaji iz studije pokazuju da je kombinacija CBD sa terpenima 2 puta efikasnija u inhibiciji aktivnosti citokina od deksametazona, kortikosteroida, za koji je nedavna studija utvrdila da je efikasan tretman za oluje citokina Covid-19.

Novo ispitivanje terpena u kombinaciji sa CBD izvode dve izraelske kompanije za istraživanje i razvoj, ‘Eibna’ koja se specijalizovala za lekove zasnovane na terpenima, i ‘CannaSoul Analitics’ koju vodi prof. Dr David „Dedi“ Mejri, poznati istraživač Kanabisa i biohemičar koji je proučavao upotrebu Kanabisa za stanja poput raka i Alzheimerove bolesti. Ova nova studija dizajnirana je da otkrije da li antiinflamatorni terpeni mogu da pomognu u obaranju opasnih ‘oluja citokina’ i ako mogu, kakvi su u poređenju sa drugim dostupnim tretmanima.

Formula koja je ispitivana sadrži 30 pojedinačnih terpena koji su potencijalni antiinflamatorni agensi i smatraju se generalno bezbednim za konzumaciju.

Naučnik Nadav Eial, koji je suosnivač i izvršni direktor kompanije ‘Eibna’, objašnjava da su koristili „biološko istraživanje podataka, obradu podataka i dizajn formula“ kako bi stvorili „formulu koja efikasno cilja specifične zdravstvene uslove“, poput oluja citokina. Kaže da ovaj metod razvoja „otvara novi svet sa sinergijski efikasnim prirodnim formulacijama – zadržavajući terapeutske sposobnosti u kojima će pojedinačna aktivni farmaceutska jedinjenja imati poteškoća da se pariraju“.

Drugim rečima, dok većina lekova sadrži jedan aktivni sastojak, ova formulacija sadrži 30 različitih sastojaka koji svi zajedno stvaraju blagotvorne efekte.
( izvor Forbes i Jerusalim Post )

Successful initial results using cannabis terpenes to treat COVID-19
Limonen, mirsin, alfa pinen, linalol, i drugi terpeni kao i flavonidi iz cveta Kanabisa jako su važni za ukupno sinergijsko i terapijsko dejstvo ( ‘Entourage effect’, dr Itan Ruso )

IRKA: Suština je jednoistavna. Kako većina naučnika koji se bave kanabinoidima, terpenima, flavonidima i drugim lekovitim jedinjenjima iz cveta Kanabisa objašnjava a studije potvrđuju, pun ekstrakt cvetova koji obuhvata svih više od hiljadu jedinjenja je daleko efikasniji u terapiji od pojedinačnih izolovanih kanabinoida, upravo zahvaljujući pomenutom sinergijskom delovanju. Jedinjenja pojačavaju rad drugih jedinjenja.

I tu leži veliki deo odgovora za izuzetnu lekovitost cveta kanabisa I njegovih ekstrakata u poređenju sa farmakopreparatima. Drugi deo odgovora o sveobuhvatnosti bolesti koje Kanabis leči je naš Endokanabinoidni sistem ( EKS / tj.’ECS’ ) receptora i kanabinoida, svojevrsni Kanabis u našem telu koji omogućava i održava sam život i zdravlje.

Još jednom, apel ‘Kriznom štabu’ i svim lekarima da poslušaju nauku, prouče nalaze, primene ih i spasu mnoge živote.

U prilogu studija o Kanabisu kao novom antiupalnom leku iz 2009, u terapijama autoimunih, kancera i dr upalnih bolesti:

9. Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs

( Kanabinoidi kao novi antiinflamatorni lekovi )

Oktobar 2009, Department of Pathology, Microbiology and Immunology, University of South Carolina,
School of Medicine, Columbia, SC 29208, USA

Rezime:
Kanabinoidi, aktivne komponente Cannabis sativa i endogeni kanabinoidi posreduju u njihovim efektima aktiviranjem specifičnih kanabinoidnih receptora poznatih kao kanabinoidni receptori 1 i 2 (CB1 i CB2).

Pokazalo se da je kanabinoidni sistem in vivo i in vitro uključen u regulaciju imunog sistema kroz svoja imunomodulatorna svojstva.

Kanabinoidi suzbijaju inflamatorni odgovor i posledično umanjuju simptome bolesti. Ovo svojstvo kanabinoida ostvaruje se na više načina kao što su indukcija apoptoze u aktiviranim imunološkim ćelijama, suzbijanje citokina i hemokina na zapaljenskim mestima i regulacijom povećanja FokP3 + regulatornih T ćelija.

Kanabinoidi su testirani u nekoliko eksperimentalnih modela autoimunih poremećaja kao što su multipla skleroza, reumatoidni artritis, kolitis i hepatitis i pokazalo se da štite pacijenta od patogeneze indukcijom višestrukih antiinflamatornih puteva.

Kanabinoidi takođe mogu biti korisni kod određenih vrsta karcinoma koje su izazvane hroničnim upalom. U takvim slučajevima kanabinoidi mogu ili direktno inhibirati rast tumora ili suzbiti upale i angiogenezu tumora.

Za poštovaoce rada i dela dr Roberta Melameda izdvojili smo dva aktuelna naučna rada o virusnoj infekciji i načinima kako da se sačuvate:

10. A Metabolic Perspective Therapeutic Option to Manipulate Redox Control of Viral Infection, part 1

A Metabolic Perspective Therapeutic Option to Manipulate Redox Control of Viral Infection, part 2

( METABOLIČKA PERSPEKTIVNA TERAPIJSKA OPCIJA MANIPULACIJE REDOKS KONTROLE VIRUSNE INFEKCIJE )

Novembar 2020, Dr. ROBERT MELAMEDE Ph.D., Cannasapiens

Kritička analiza studija za NAC i primenu u terapiji kod kovid 19 infekcije i virusa uopšte:
“Acetilcistein se decenijama koristi za ljude zbog brojnih indikacija. NAC ( N-acetil-L-cisten ) je verovatno najbolje poznat po svojoj sposobnosti da spasi jetru od toksičnosti paracetamola. Čini se da je klinički važno da brzo unesete izuzetno visoke doze u osobu kako biste sprečili toksičnost jetre slobodnim radikalima, izazvanih metabolitima.

Nažalost, gore navedeni uslovi koji su nepravilno korišćeni na sledećem slajdu koji prikazuju rezultate iz dvostruko slepog eksperimenta namenjenog ispitivanju NAC-a za lečenje simptoma Covid-a.
Slobodni radikali su signalni agensi koji su presudni za mnoge razvojne odluke. Nasuprot tome, ako jesu prekomerno ugašeni ne mogu da izazovu neophodne razvojne ishode. Znatno niže doze oralno primenjene, za koje se pokazalo da su efikasne za grip H1N1, nisu ispitivane.

Efikasnost ovog jedinjenja (NAC) kod respiratornih problema je ogromna. Rezultati su jasni, kako u stručnoj literaturi i od strane mnogih naučnika širom sveta. NAC je jeftin, visoko efikasan tretman, koji je većina medicinskih radnika ignorisala u korist vakcina i bioloških lekova koji su potpuno nepotrebni, posebno kada se NAC kombinuje sa sredstvima koja aktiviraju sagorevanje masti kao što su CBD / THC i vitamin D.”

Dr Melamed je doktor molekularne biologije i biohemije, stručnjak za biohemiju kancera i dugogodišnji šef katedre za biologiju Univerziteta u Koloradu, SAD

Članak je priredio Miloš Simić i IRKA tim
Izvor: Naučne studije i časopisi

Mediji iz sveta o studijama i terapiji Kanabisom za kovid 19 infekciju:

Forbes: Cannabis May Reduce Deadly COVID-19 Lung Inflammation: Researchers Explain Why

CBS: Researchers look into cannabis as a potential COVID-19 treatment

Study reveals how a cannabinoid may treat acute respiratory distress syndrome

Forbes: Researchers Say THC From Cannabis May Treat ARDS, According To Study On Mice

Standard: Chemical in cannabis ‘could help prevent serious complications of coronavirus’, study suggests

CBD helps reduce lung damage from COVID by increasing levels of protective peptide

Chemicals in cannabis are helping cure COVID-19

Forbes: New Research Suggests Terpenes And CBD Work 2X’s Better For Covid-19 Inflammation Than Corticosteroid

COVID is shifting the conversation about the medical application of CBD

New Studies Show Promise In Treating COVID-19 With Cannabis

Novel cannabis plant extracts could protect against COVID-19

Israeli study finds efficacy in using cannabis terpenes to treat COVID-19

Cannabis plant extract significantly downregulated Covid-19 inflammation levels: Study

A Storm of Research Activity into Cannabis and Coronavirus A Closer Look at Expanding Research of Cannabinoids and Terpenes in COVID-19

More in AIDS, Hepatitis i autoimuna oboljenja

Sa multiplom sklerozom u Srbiji: Na nama eksperimentišu, a Kanabis mi je vratio život!

FritzTheCatMay 30, 2021

HVALA DRŽAVI ŠTO MI NE DA DA SE LEČIM ONIM ŠTO MI POMAŽE – Lubica Mirković

rundozucoJanuary 29, 2018

Đorđe: Pobedio sam Kronovu bolest i Hočkinov limfom Kanabisom!

rundozucoDecember 5, 2017

Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav – Šejla

rundozucoNovember 6, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Najvažnija dobrobit uzgoja za lične potrebe lečenja, leži u samoj aktivnosti uzgoja.

rundozucoMarch 10, 2016

Kanabis i kronova bolest Dr Zoran Milenković (VMA) diskusija sa pacijentima (video)

FritzTheCatJanuary 13, 2016

РТС: Борба за легализацију канабиса не јењава у Србији! СКК Београд (видео)

FritzTheCatOctober 15, 2015

Istraživači sa Harvarda objašnjavaju kako kanabinoidi štite mozak od HIV-a

rundozucoAugust 6, 2015

Kanabis pomaže u uspešnosti lečenja Hepatitisa C

FritzTheCatJuly 22, 2015

Marihuana bi zapravo mogla da izleči HIV infekciju

rundozucoJuly 16, 2015

Kanabis i bolna senzorna neuropatija povezana sa HIV-om

rundozucoJune 12, 2015

Medicinska marihuana postiže potpuno povlačenje Kronove bolesti

rundozucoFebruary 17, 2015

THC iz medicinske Marihuane pomaže u sprečavanju širenja HIV/AIDS-a

rundozucoDecember 20, 2014

ISTRAŽIVANJA DOKAZUJU DA JE MARIHUANA DOBRA ZA LEČENJE KRONOVE BOLESTI

BuxnaJuly 28, 2014

Svetska zdravstvena organizacija poziva na dekriminalizaciju korišćenja droge

BuxnaJuly 20, 2014

Prema medicinskoj studiji marihuana može pomoći u borbi protiv virusa HIVa

milosradovanovicJune 18, 2014
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2