Endokanabinoidni sistem i kanabinoidi

Kanabis u terapiji raka dojke, glioma, kože, debelog creva, glave, vrata i dr. studije iz Nemačke, SAD, Kanade, Izraela, Češke iz 2022/23

U ovom pregledu studija prikazana su nova naučna istraživanja sa vodećih instituta, klinika i univerziteta u svetu, o lečenju i primarnoj terapiji kanabinoidima i punim ekstraktima cvetova Kanabisa, kod raznih tipova kancera.

1. “Kanabinoidi kao lekovi protiv raka: trenutni status prekliničkih istraživanja”, studija Instituta Univerziteta u Rostoku u Nemačkoj iz marta 2022:

“Lekovi koji ciljaju na endokanabinoidni sistem su od interesa kao farmakološke opcije za borbu protiv raka i za poboljšanje kvaliteta života pacijenata sa rakom. Iz ove perspektive, kanabinoidna jedinjenja su uspešno testirana kao sistemska terapijska opcija u brojnim prekliničkim modelima tokom proteklih decenija. Kao rezultat ovih napora, veliki broj podataka sugeriše da se antikancerogeni efekti kanabinoida ispoljavaju na više nivoa progresije tumora putem različitih mehanizama za transdukciju signala. Postoje značajni dokazi za kanabinoidno posredovanu inhibiciju (sprečavanje) proliferacije (razmnožavanja) tumorskih ćelija, invazije tumora i metastaza, angiogeneze i hemorezistentnosti, kao i indukcije apoptoze i autofagije. Dalje studije su pokazale da bi kanabinoidi mogli biti potencijalni partneri u kombinaciji za utvrđene hemoterapeutske agense ili druge terapeutske intervencije u lečenju raka.
Istraživanja poslednjih godina dala su nekoliko jedinjenja koja imaju obećavajuće antitumorske efekte na ćelije i tkiva kancera, pored psihoaktivnog D9-tetrahidrokanabinola (THC), kao što je nepsihoaktivni fitokanabinoid kanabidiol (CBD) i inhibitori degradacije endokanabinoida. Ovaj pregled pruža najnoviji prikaz potencijala kanabinoida kao inhibitora rasta i širenja tumora kao što je pokazano u pretkliničkim studijama.”

Zaključak:
“S obzirom na ZNAČAJAN BROJ in vitro studija i studija na životinjama koje pokazuju da kanabinoidi imaju inhibitorni i antimetastatski efekat na rast tumora, kanabinoidi mogu predstavljati korisnu dodatnu terapijsku opciju za trenutno korišćene citostatičke lekove.
Ovo gledište je takođe podržano studijama koje ukazuju na sinergistički efekat kanabinoida u kombinaciji sa trenutno korišćenim hemoterapeutskim agensima i drugim terapijskim opcijama.

Štaviše, podaci sve više sugerišu da kanabinoidi mogu dodatno da funkcionišu kao antimetastatska i antiangiogena terapija tumora i podržavaju imuni sistem u njegovoj odbrani od tumora.”

“Mada postoje neke studije koje pokazuju da Kanabis ne pomaže i možda može da odmogne, ti podaci su u suprotnosti sa ogromnim brojem studija koje jasno pokazuju da je aktivacija Endokanabinoidnog sistema važan faktor u odbrani protiv tumora i stoga može da poslužiti kao obećavajuća meta za farmakološke intervencije protiv raka. U ovom kontekstu, kolekcija izveštaja o slučajevima koji uključuje 119 pacijenata takođe je predstavila impresivne primere pacijenata sa rakom dojke i gliomom koji su lečeni sintetičkim CBD-om farmaceutskog kvaliteta, pokazujući smanjenje cirkulišućih tumorskih ćelija ili smanjenje veličine tumora ponovljenim skeniranjem [155]. Štaviše, rezultati dobro sprovedenog, ali veoma malog randomizovanog, placebom kontrolisanog ispitivanja faze 1b kod pacijenata sa rekurentnim multiformnim glioblastomom pomenuti na početku ovog članka i veća stopa preživljavanja prikazana ovde kod pacijenata koji uzimaju nabiksimol umesto placeba u kombinaciji sa temozolomid visoke doze [43] daju obrazloženje za veća i stoga adekvatno vođena randomizovana placebo kontrolisana ispitivanja.”

Ukratko, osobina kanabinoida, posebno, da indukuju inhibiciju rasta tumora i širenja na više nivoa progresije tumora, argumentuje upotrebu ovih supstanci kao dodatne opcije u lečenju tumora. Međutim, takođe treba napomenuti da istraživanja efikasnosti, doziranja i bezbednosti lekova kanabinoida u terapiji tumora još uvek imaju dug put, posebno u pogledu kliničkih ispitivanja koja će se sprovesti, kroz koja su samo prednosti i prednosti za pacijente sa rakom. ali se mogu definisati i mogući rizici.”

Fig. 1
Grafika iz studije. Delovanje kanabinoida na ćelije raka. Crne strelice koje izlaze iz kanabinoida pokazuju odgovarajuće modulirane strukture ili nivoe. Obojene strelice ukazuju na inhibitorne (crvene) i stimulativne (plave) efekte kanabinoida na naznačene mete. Plave isprekidane strelice ukazuju na smanjenu stimulaciju odgovarajućeg efekta kanabinoidnim tretmanom. Sive strelice označavaju promenu parametra. Crna isprekidana strelica ukazuje na funkcionalni odnos između autofagije i apoptoze. Sve skraćenice su objašnjene u tekstu studije.


2. “Uticaj kanabinoidnih jedinjenja na rak kože”, studija Univerziteta u Rostoku u Nemačkoj iz marta 2022:

“Nedavna otkrića sugerišu esencijalnu funkciju endokanabinoidnog sistema u homeostazi različitih funkcija kože i ukazuju da bi se kanabinoidi mogli primeniti i za lečenje i profilaksu tumorskih oboljenja kože.
Pokazalo se da kanabinoidi ispoljavaju svoje antikancerogene efekte na različite nivoe progresije karcinoma kože, kao što su inhibicija rasta tumora, proliferacija, invazija i angiogeneza, kao i izazivanje apoptoze i autofagije. Ovaj pregled pruža uvid u aktuelnu literaturu o kanabinoidnim jedinjenjima kao potencijalnim farmaceutskim proizvodima za lečenje melanoma i karcinoma skvamoznih ćelija.”

Zaključak:
“Pretklinički rezultati poslednjih godina, posebno u pogledu antiproliferativnih i inhibitornih efekata na rast, pokazuju da bi kanabinoidi mogli biti obećavajuća opcija za sistemsko lečenje melanoma i karcinoma skvamoznih ćelija kože. Važna pitanja u kliničkom kontekstu biće koji je kanabinoid ili kombinacija kanabinoida zapravo najefikasniji za koji tip raka kože i koliko visoka doza može biti izabrana bez ugrožavanja kvaliteta života pacijenata zbog štetnih efekata lekova. Još jedno ključno pitanje je u kojoj kombinaciji sa drugim terapijama raka kanabinoidi pokazuju sinergistički efekat protiv raka i na taj način verovatno smanjuju neželjene efekte tipične za citostatike i sprečavaju hemorezistenciju. Dosledan nastavak prethodnih pretkliničkih studija, kao i sprovođenje randomizovanih kliničkih studija o dejstvu kanabinoida u raku kože, podstiče se na osnovu do sada dostupnih podataka.”

Cancers 14 01769 g002 550
Mehanizmi delovanja kanabinoida na zaustavljanje rasta ćelija raka (gornji panel) i proapoptotičko dejstvo (ubijanje ćelija raka, donji panel) kod melanoma.

IRKA: Šta god da vam kažu lekari i drugi eksperti, praksa je pokazala da je lečenje raka kože izuzetno efikasno upravo ekstraktima cvetova sa visokim procentom THC. Uvek valja kombinovati sa CBD ekstraktima jer se tako kombinuje više antitumorskih jedinjenja iz cveta u višem procentu, Dobri rezultati i nestanak melanoma mogući su već prvog meseca, čak i kada je kancer zašao duboko u tkivo. Rak kože spada u tipove kancera kod kojih je kanabis i najefikasniji, a rezultati brzo vidljivi.


3. “Selektivna citotoksičnost ekstrakata medicinskog kanabisa ( Cannabis sativa L.) kod kolorektalnog karcinoma”, studija Univerziteta u Pragu, Češka, iz decembra 2022:

Određivanje citotoksičnosti fito-kanabinoida za kolorektalni karcinom kod ljudi. Prikazana je važnost sinergijskog dejstva THCA, THC, CBGA I CBG za jači antitumorski efekat i posebno je podvučeno posebno važno delovanje bazične nepshoaktivne kanabinoidne kiseline (THCA iz koje zagrevanjem nastaje THC), u najefikasnijim ekstraktima.

Zaključci studije:
“Fito-kanabinoidni ekstrakti iz biljaka hemotipa dominantnog THCA su sinergistički delovali i pokazali selektivnu citotoksičnost protiv CRC (kolorektalni kancer) ćelijske linije, HT-29. Ovaj pozitivan odgovor ekstrakta ukazuje na terapeutsku vrednost.

Rezultati:
“Najzastupljeniji fitokanabinoid u ekstraktima kanabisa bila je tetrahidrokanabinolna kiselina (THCA). Njene maksimalne koncentracije su dostignute od 7. do 13. nedelje cvetanja, u zavisnosti od ciklusa prehrane i tretmana. Skoro svi ekstrakti su bili citotoksični za kolorektalni karcinom ljudi (CRC) ćelijske linije HT-29 u nižim koncentracijama od ostalih ćelijskih linija. Fitokanabinoidi koji su najviše uticali na citotoksičnost pojedinačnih ekstrakata na HT-29 su bili kanabigerol (CBG), D9-tetrahidrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD), kanabigerolna kiselina (CBGA) i THCA. Testirani model je pokazao skoro 70% uticaja ovih kanabinoida (za antitumorski efekat).
Međutim, samo THCA je uticao na citotoksičnost kod pojedinačnih ekstrakata sa skoro 65%.

Ova studija je imala za cilj da razjasni citotoksični efekat ekstrakata kanabisa na kolorektalne ćelijske linije identifikacijom glavnih aktivnih jedinjenja i određivanjem njihove zastupljenosti i aktivnosti u svim razvojnim fazama biljaka medicinskog kanabisa koje se uzgajaju u hidroponskim uslovima.”

May be an image of text that says 'Cannabis treatments for colon cancer advancing'

IRKA: Ovo praktično znači, da je za kancer debelog creva i creva, želudca uopšte, važno uz pun dekarboksilovani ekstrakt cvetova (‘ulje, smolu’) jesti i sveže ili osušene cvetove THC dominantnih sorti, jer u njima ima preko 90% bazične THCA u odnosu na mali procenat THC!
To se podudara sa saznanjima i praksom kod autoimunih upalnih bolesti creva (kronova bolest, ulcerozni kolitis…) gde se preporučuje i koristi kombinacija THC i THCA u punom ‘svežem’ i dekarboksilovanom ekstraktu.

4. “Uticaj biljnih ekstrakata kanabisa na karcinom skvamoznih ćelija glave i vrata i potraga za personalizovanom terapijom zasnovanom na kanabisu”, studija Hebrejskog Univerziteta u Jerusalimu i instituta za kancer u Izraelu, iz januara 2023:

Iz zaključka:
“Ovo istraživanje sugeriše da treba da se koriste puni ekstrakti kanabisa, koji su bogati dekarboksilovanim CBD-om, da izazovu smrt ćelija raka. Poslednjih godina mnogi pacijenti sa rakom lečeni su ekstraktima kanabisa kao palijativnim tretmanom. Na osnovu ovog istraživanja, ovi hemovari mogu pružiti dodatna svojstva protiv raka pored palijativnih efekata od kojih pacijenti sa rakom mogu imati koristi. Štaviše, preporučujemo obogaćivanje ekstrakta CBC-om da bi se postigao odnos CBD prema CBC od (2:1) kako bi se maksimizirao citotoksični efekat na HNSCC.

“Najmoćniji antitumorski ekstrakti bili su dekarboksilovani ekstrakti tipa III, sa visokim nivoom kanabidiola (#CBD). Identifikovali smo ekstrakt 296 (CAN296) kao najmoćniji u izazivanju smrti ćelija HNSCC putem proapoptotičkih i antiproliferativnih efekata. Korišćenjem hemijskog frakcionisanja CAN296, identifikovali smo CBD frakciju kao primarni induktor antitumorske aktivnosti. Uspeli smo da definišemo kombinaciju CBD-a sa kanabihromenom (#CBC) ili tetrahidrokanabinolom (#THC) prisutnim u malim koncentracijama u ekstraktu, dajući sinergijski efekat koji oponaša puni efekat ekstrakta. Citotoksični efekat bi se mogao maksimizirati kombinovanjem CBD-a ili CBC-a ili THC-a u odnosu 2:1. Ovo istraživanje predlaže korišćenje dekarboksilovanih ekstrakata tipa CBD-a obogaćenih CBC-om za buduća pretklinička ispitivanja usmerena na lečenje HNSCC-a.

Biljke ‘Cannabis sativa’ sorti imaju široku raznolikost u svom sastavu kanabinoida, koji imaju različite antitumorske efekte na ćelije raka. Ovo istraživanje je ispitalo antitumorske efekte 24 ekstrakta kanabisa (različitih sorti) koji su reprezentativni sa tri primarna kanabinoida, na karcinom skvamoznih ćelija glave i vrata (HNSCC). Ekstrakti su sadržali THC u procentima od 49 do 52% u THC dominantnim, a CBD ekstrakti između 41 i 59% CBD-a.
Ekstrakt CAN 296 koji se najbolje pokazao u ovoj studiji sadržao je 52% CBD, 2,5 % THC, 3,6% CBC i 0,7% CBG.”

May be an image of text that says '0.163 0.353 289- 0.735 0.233 0.113 0.976 0.018 0.030 135 0.183 0.245 0.027 0.238 0.329 0.096 0.183 0.361 0.107 0.054 0.233 0.065 0.234 295- 60 0.128 0.649 609 0. 2,280 0.139 0.338 0.751 0.041 50 CAN 280- 0.027 .226 0.451 3.333 101 0.099 0.074 2.380 CAN 286 0.098 Extracts CBD-type Cannabis THC:CBD-type 2.796 125 931 3.941 40 0.218 0.019 3.308 507 2270 2.233 189 0.064 0.294 0.274 2.590 460 0.178 110 2852 0.083 30 1.333 0.479 697 0.707 0.633 2,800 2040 1.421 0.097 0.073 0.063 2.425 133 2.551 069 7.208 1.752 20 20.28324.347 10 CBG 0.150 CENA CEN Total'
Na slici je prikaz ekstrakta korišćenih u studiji.

IRKA: Šteta što su koristili ekstrakte sa manje od 60% THC i ipak doneli svoje “zaključke”. Praktično svi ekstrakti kojima se ljudi već samostalno leče i u Srbiji, na Balkanu, Evropi, Kanadi, SAD i samom Izraelu su viših procenata od 60% i često kombinovani od više sorti, čime se pojačava antitumorsko dejstvo. Dobro je što se u studijama sve više koriste puni ekstrakti cvetova, umesto kao do nedavno izolovani kanabinoidi, jer se niko ne leči ozbiljno izolatima, već svi već dve decenije koriste pune visokoprocentne THC ekstrakte.

Raskorak između stvarnosti i onoga što se najčešće izučava je zapanjujući i kao da to nekonamerno želi kako bi se još više usporila potvrda onoga što se već dugo zna. Da je Kanabis efikasan antitumorski lek i kada se primenjuje u kombinaciji sa hemijom i zračenjem, kao i bez, sa preko 15 kanabinoida do sada istraženih a koji su pokazali različite antitumorske mehanizme delovanja. Apsurdno je izučavati nešto što se ne koristi dok imate ono što se masovno koristi.

Suštinsko pitanje je – da li su znali da ekstrakti treba da sadrže najmanje 60% THC-a da bi bili efikasni protiv raka u takvim testovima? Ako nisu, zašto to nisu znali..?

5. “Evolucija kanabinoidnih receptora kod raka”, studija Univerziteta u Atlanti, SAD iz februara 2023:

“Kanabis i njegovi receptori su evoluirali u terapeutski tretman za rak”!

“Endokanabinoidni sistem (EKS) je kompleks koji reguliše sistem ćelijske signalizacije koji se sastoji od endogenih kanabinoida (endokanabinoida), kanabinoidnih receptora i enzima odgovornih za sintezu i razgradnju endokanabinoida.
Endokanabinoidni_sistem (EKS tj. ECS) zajedno sa fito-kanabinoidima (iz biljke Kanabis) i sintetičkim kanabinoidima služi kao korisna terapeutska meta u lečenju bolesti jer igraju ulogu u ćelijskoj homeostazi, pokretljivosti ćelija, upali, osećaju bola, raspoloženju i pamćenju. Pokazalo se da kanabinoidi inhibiraju proliferaciju (razmnožavanje ćelija kancera), metastaze, i angiogenezu (stvaranje novih krvnih sudova za ishranu ćelija raka), pa čak i obnavljaju homeostazu u različitim modelima raka ‘in vitro’ i ‘in vivo’. Kanabis i njegovi receptori su evoluirali u terapeutski tretman za rak.”

IRKA: Ovde smo prikazali samo neke od novih studija o lečenju kancera kanabisom u primarnoj terapiji kao komplementarni antitumorski lek, iako uglavnom predkliničke, kako bi se stekao jasniji uvid u potrebu što hitnije primene i istraživanja Kanabisa i u terapiji za pacijente u Srbiji. Nije jasno odakle i od koga srpski medicinski eksperti dobijaju pogrešne informacije o Kanabisu? Očigledno je da to nisu relevantne naučne medicinske baze podataka i naučnih studija. Ko ih dakle ovoliko pogrešno informiše da i dalje uprkos nauci tvrde da Kanabis i THC nemaju antitumorsko delovanje?

Pacijenti u Srbiji danas su TAOCI neznanja i dezinformisanosti naših lekara. U Srbiji trenutno imamo pandemiju kancera kako to kažu mnogi lekari, i poražavajuće je što dan danas nemamo tačne podatke o broju novoobolelih i umrlih godišnje, a nezvanična cifra je preko 58000 novoobolelih godišnje (podatak je 2019. iznela dr Grujičić) i verovatno dosta preko 30000 umrlih.
Zabrinjavajuće je što se funkcije EKS i kanabinoida i dalje ne uče na medicinskim fakultetima u Srbiji i što su lekari u Srbiji među retkima koji ne znaju ništa o najvažnijem homeostatskom sistemu našeg tela. O sistemu zaduženom za održavanje zdravlje i popravak štete. Kao da živimo u srednjem veku u odnosu na naše okruženja i svet.

Jedinjenja iz cveta Kanabisa se na različite načine i različitim mehanizmima delovanja bore protiv ćelija kancera, što je pokazano i potvrđeno brojnim studijama. Takođe popravljaju štetu od hemiterapija i zračenja regenerišući ćelije i telo. Izuzetno je štetno i pogrešno da danas 2023. godine, u zemlji pogođenoj epidemijom kancera i drugih imunoloških obolenja, ne koristimo sve prednosti i moći naše tradicionalne biljke. Samo zato što lekari i dalje ne uče i ne znaju? Dokle tako? Zašto ne krenu da uče kao svi oko njih??
Vreme je da EKS postane deo standardne medicinske prakse i ciljan terapijski kanabinoidima za lečenje bolesti i u Srbiji.

Na slici je šematski prikaz osnovnih kanabinoidnih receptora i endogenih (AEA i 2AG) i biljnih kanabinoida koji se za njih vezuju i aktiviraju ih. THC deluje direktno vezujući se za receptore kao i endokanabinoidi, dok CBD deluje posredno, pojačavajući i usmeravajući dejstvo THC, AEA i drugih.

Preveo i priredio Miloš Simić

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

More in Endokanabinoidni sistem i kanabinoidi

Studije: AKUPUNKTURA DELUJE TAKO ŠTO AKTIVIRA ENDOKANABINOIDNI SISTEM!

FritzTheCatMarch 20, 2023

2021. objavljeno je preko 3.900 recenziranih naučnih radova o kanabisu!!

FritzTheCatMay 25, 2022

Studija: Zdravlje korisnika kanabisa je bolje od onih koji ne koriste!

FritzTheCatJanuary 28, 2022

Kanabis u terapiji kovid-19 infekcije može da spreči teške oblike i smrt – pokazuju naučne studije

FritzTheCatDecember 24, 2020

Neželjena dejstva upotrebe Kanabisa – studija, Izrael 2016

FritzTheCatSeptember 27, 2019

5 Razloga zašto kanabis na pojedince utiče različito

rundozucoApril 17, 2018

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017
Lečenje bolesti kostiju Kanabisom

BEZ KOSTI U GRLU: Kako kanabis moze da pobedi bolesti kostiju

rundozucoDecember 22, 2017

Izraelski istraživači pokušavaju da izleče autizam kanabisom

rundozucoNovember 18, 2017

Drugi (II) međunarodni seminar: ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017 (Video play list)

rundozucoAugust 3, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Sorte Kanabisa: Podela po dejstvu i sastavu kanabinoida i terpena za medicinu

FritzTheCatNovember 5, 2016

Legalization of cannabis for medicinal purposes in Macedonia – II Symposium (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Dr. Lumír Hanuš – Zbog čega je Kanabis uspešan lek? (video)

rundozucoJuly 14, 2016

Zločin protiv Čovečnosti 2016 ( pismo Dr. Roberta Melameda )

rundozucoJuly 14, 2016

Dr. Itan Ruso o kliničkom nedostatku Endokanabinoida i CBD-u (video)

rundozucoJuly 7, 2016

Razumevanje kanabinoidnih receptora

rundozucoFebruary 14, 2016

Marihuana kao preventivni lek

rundozucoFebruary 3, 2016

Kanabinoidi i imuni sistem: Imuno – kanabinoidna modulacija

rundozucoFebruary 1, 2016

Razumevanje Endokanabinoidnog sistema receptora i načina na koji Kanabis leči

FritzTheCatNovember 10, 2015

Naučnik – Dr. Rafael Mešulam i nauka o Kanabisu (dokumentarni film)

FritzTheCatOctober 10, 2015

‘ENTOURAGE EFFECT’ – cela biljka Marihuane je LEK!

FritzTheCatAugust 20, 2015

Kanabinoidni profil tetrahidrokanabivarina (THCv)

rundozucoAugust 6, 2015

Dr. Itan Ruso: Nedostatak endokanabinoida i medicinski kanabis

FritzTheCatJuly 9, 2015

Vodič za početnike o endokanabinoidnom sistemu

rundozucoJune 16, 2015

Demistifikacija kanabisa-medicinska upotreba-dr. Lumír Ondřej Hanuš-Ljubljana – (Video)

rundozucoJune 4, 2015

Vizuelni prikaz endokanabinoidnog sistema receptora i funkcija u telu čoveka

rundozucoJune 3, 2015

Dr. Melamede: genetska modulacija i kanabis na seminaru u Sloveniji 29.05.2015 – (Video)

rundozucoJune 3, 2015

Terpeni iz marihuane i njihova dejstva

rundozucoJune 3, 2015

Razumevanje medicinskog kanabisa i nastanak kanabinoida

rundozucoMarch 19, 2015
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2