Legalizacija i Zakoni u Svetu

NEMAČKA: Plan legalizacije Kanabisa donosi 2,4 milijarde € prve godine u budžet!

Studija o legalnom kanabisu:
Više od 2,39 milijardi evra već prve godine u budžetu od legalnog Kanabisa i desetine milijardi privredi! Ekonomija Kanabisa, ekonomska korist i razlozi zašto Nemačka legalizuje Kanabis, preporuke i smernice.

Savezna vlada Nemačke je sebi postavila zadatak da omogući regulisan pristup i korišćenje Kanabisa za sve punoletne u Nemačkoj već ove godine. Istovremeno, ova inicijativa nudi jedinstvenu priliku da se stvori moderna regulativa koja ne ponavlja slabosti i greške uporedivih regulisanih tržišta drugih država.

‘Špigl’: Kanada puši travu, kao i devet američkih država: legalizovali su kanabis. Šta bi značilo oslobađanje za nemačku državnu kasu? Studija udruženja za konoplju obećava milijardu plus.

Nemačka je već preuzela pionirsku ulogu sa svojim „Zakonom o kanabisu kao leku“. Danas u Nemačkoj u svakoj apoteci možete na recept da kupite cvetove Kanabisa sa visokim procentom THC o trošku zdravstvenog osiguranja, dok se u automatima po prodavnicama i benzinskim pumpama kupuju legalno CBD cvetovi.

Treba napomenuti da je tržišni potencijal slobodnog korišćenja Kanabisa za punoletne građane višestruko veći nego u oblasti medicine. U studiji koju je u novembru 2021. objavio prof. dr. Justus Haukap pretpostavlja ilegalnu potrošnju od minimum 400 tona kanabisa u 2021.
Regulisanje tržišta za ličnu upotrebu Kanabisa treba da bude ostvareno nezavisnim zakonom, koji od samog početka ima za cilj da obezbedi kompatibilnost zdravlja, bezbednost i zaštitu potrošača i mladih, prevenciju i smanjenje kriminala i štete nastale progonom korisnika. Legalizacija ukida monopol mafije nad Kanabisom i tržištem.

Sa stanovišta regulisanja industrije Kanabisa okvirni uslovi moraju biti stvoreni u šest ključnih oblasti tokom zakonodavnog procesa:

1. Poreklo proizvoda
2. Proces stvaranja tržišta
3. Karakteristike i kvalitet proizvoda
4. Prevencija
5. Oporezivanje i pristup proizvodu
6. Razgraničenje i jačanje medicinskog polja i nauke

Stvaranje slobodnog tržišta kanabisa zahtevaće veliku reviziju brojnih regulatornih okvira. Zbog primene Jedinstvene konvencije UN-a, postoji potreba za uzgojem ili proizvodnjom proizvoda od Kanabisa u Nemačkoj.

Preporuka za industrije kanabisa:

– Gajenje treba da bude regulisano jedinstvenim sistemom licenciranja.
– Moraju se izbegavati tenderi za određene količine proizvoda.
– Broj licenci koje se izdaju ne treba da bude limitiran, kako bi se izbegao monopol a dobio kvalitet i najpovoljnije cene.
– Treba dozvoliti uzgoj u plastenicima i na otvorenom polju.

– Trenutni propisi za medicinski sektor su resursno intenzivni i time ugrožavaju konkurentnost zbog ilegalnomg tržišta.
– Uzgoj kanabisa treba regulisati širom zemlje kako bi se izbeglo narušavanje konkurencije zbog različitih tumačenja saveznih država.
– Ograničavanje raznolikosti proizvoda treba izbegavati od samog početka. Stoga bi trebalo stvoriti različite mogućnosti gajenja, kao i omogućiti neograničenu raznolikost sorti.
– Ograničavanje sadržaja kanabinoida u proizvodima nije svrsishodno, jer bi to dovelo do izbegavanja apoteka i legalnih prodavnica i okretanja na ilegalno tržište. Ovo se, između ostalog, može poboljšati kroz ciljano oporezivanje.
– Stvaranje standarda kvaliteta širom zemlje je neophodno da bi se obezbedila transparentnost i ujednačenost zahteva za proizvode od kanabisa.
– Ovde je neophodno uspostaviti ravnotežu između bezbednosti, zahteva za informacijama i isplativosti.
– Mogućnost korišćenja uvoznih proizvoda za tržište luksuzne hrane mogla bi da nadoknadi potencijalna uska grla u kapacitetima u početnoj fazi.
– Dugoročno, stoga, neophodna je upotreba u međunarodnim komitetima za sveobuhvatnu reorganizaciju rukovanja kanabisom. Nemačka bi ovde trebalo da igra pionirsku ulogu.
– Dekriminalizacija potrošnje i kreiranje pilot projekata imaju smisla kako bi se u kratkom roku poslali politički signali i stvorilo vreme za stvaranje nacionalnog proizvoda.
– Trebalo bi osnovati komisiju za Kanabis koja bi sačinila preporuke za moderan zakon o Kanabisu koji je okrenut budućnosti.
– Stvaranje uporedivih zahteva za proizvode od kanabisa na evropskom nivou je od velikog značaja u srednjoročnom periodu.
– Nemačka mora da ispuni svoju pionirsku ulogu u regulaciji kanabisa i da radi sa saveznicima na reviziji međunarodnih konvencija.
– Kanabis bi trebalo regulisati kao tržišni proizvod posebnim zakonom.
– Svrstavanje u hranu treba izbegavati po svaku cenu, kako bi se izbegla moguća ograničenja.
– Preporučuje se orijentacija na postojeće ili trenutno razvijane međunarodne standarde kvaliteta.
– Kriterijumi kvaliteta moraju biti specifični za kanabis.
– Treba izbegavati usvajanje kriterijuma iz oblasti medicine.
– Poželjno je stvaranje platforme za saradnju relevantnih društvenih aktera.
– Razvoju preventivnih programa treba dati visok prioritet od samog početka. Ovo je jedini način da se stvori pionirsko slobodno tržište za kanabis.
– Ovde je od posebnog značaja zaštita mladih, kao i edukativni i informacioni rad.
– Uprkos oporezivanju kanabisa, mora se garantovati konkurentnost u odnosu na ilegalno tržište. Porez vezan za sadržaj THC-a omogućava da se potražnja usmeri ka proizvodima sa niskim sadržajem THC-a i dalje od proizvoda sa visokim sadržajem THC-a. Jedna od mogućnosti bi bila oporezivanje sadržaja THC-a na 10 € za 1000 mg THC-a.
– Propisi o licenciranju specijalizovanih prodavnica treba da budu jedinstveni u celoj Nemačkoj kako bi se ispunili kriterijumi savetovanja i zaštite maloletnika, dostupnosti i proverljivosti. Apoteke takođe treba uzeti u obzir kao moguće specijalizovane prodavnice.
– Ne bi trebalo da postoji ograničenje maksimalne količine za posedovanje kanabisa, već bi trebalo regulisati uslove za čuvanje i dozvole.
– Očuvanje oblasti „kanabis kao lek” je od najveće važnosti.

Pacienti moraju i u budućnosti da imaju pristup medicinskom kanabisu, koji nadoknađuju kompanije za zdravstveno osiguranje!

Ovde treba iskoristiti priliku da se revidira Kanabis kroz zakon o medicini nakon pet godina.

POREZ i ekonomska korist za državu:

2,39 milijardi evra! Ovoliko bi trezor mogao da zaradi i uštedi legalizacijom Kanabisa već prve godine, što je krajnji rezultat.Ovo je rezultat studije Nemačke asocijacije za konoplju (DHV), koja bi želela da ubedi političare u prednosti legalizacije. Zbog toga je udruženje zatražilo od autorskog tima na čelu sa Justusom Haukapom da izračuna posledice po državnu kasu. Haukap je profesor na Univerzitetu u Dizeldorfu i nekada je bio predsednik Komisije za monopole.

Skoro 2,39 milijardi evra godišnje – kako se dolazi do ove sume? Sastoji se od poreskih prihoda i ušteda troškova – pogledajte tabelu ispod. Uštede, to konkretno znači: Za prevenciju, krivično gonjenje i sankcionisanje zločina protiv kanabisa, policija, državno tužilaštvo i sudovi moraju svake godine da izdvajaju novac, tzv. troškove represije i ogromno ljudstvo. Legalizacijom Kanabisa država omogućava policiji i pravosuđu da se posvete stvarnom kriminalu, umesto progona korisnika.

Poreski prihodi i ušteđeni troškovi legalizacijom kanabisa. Vrsta poreza Prihod u evrima:
Porez na kanabis 650.000.000
Porez na promet 403.750.000
Porez na poslovanje 25.673.390
Porez na dobit 87.391.500
Porez na dohodak 145.182.755
Policijski troškovi ušteđeni 1,072,755
Izvor: DICE Consult GmbH u ime Nemačkog udruženja za konoplju

Nije lako izračunati veličinu takvih predmeta u budućnosti, jer često nema pouzdanih podataka za sadašnjost. Haukap i njegovo osoblje izračunali su koliki se deo ukupnih troškova policijskih istraga troši na postupke protiv Kanabisa. U 2016. godini u Nemačkoj je rasvetljeno 3.790.506 slučajeva, od kojih su 171.302 bila krivična dela vezana za Kanabis – to je 4,5 odsto. (U Srbiji je čak jedna četvrtina svih osuđenih na zatvorske kazne osuđena zbog kanbisa!)

Ako se sada pretpostavi da to odgovara i udelu ukupnih policijskih troškova od 23,833 milijarde evra, policija godišnje troši 1,077 milijardi evra na istragu prestupa o kanabisu!! (Za Srbiju ne postoje podaci)

Ovde su autori koristili zahtev po glavi stanovnika u Koloradu, gde je kanabis legalan, i poznate podatke o ponašanju korisnika u Nemačkoj. Na osnovu toga je izračunata moguća potrošnja u Nemačkoj, odnosno godišnja ukupna potreba od 250 tona. To je najniži deo procena – one se kreću od 200 do 600 tona.

Da bi odredio nivo cena, Haukap je koristio crno tržište kao vodič – ono daje dobru indikaciju cene koja bi na kraju trebalo da se naplaćuje u maloprodaji. Većina tamošnjih cena kreće se između 9 i 12 evra po gramu, sa zaokruženom cifrom od 10 evra.

Pretpostavlja se da će država uvesti porez na Kanabis. Verovatno bi to bilo slično porezu na alkohol ili duvan. Tada bi to moglo biti 2,60 evra po gramu ako trgovci nude Kanabis po bruto ceni od 10 evra. Bruto cena jer bi se plaćao i porez na promet od 19 odsto, od čega zarađuje i država.

Sa ukupnim zahtevom od 250 tona, porez na Kanabis mogao bi da izbaci 650 miliona evra u državnu kasu, porez na promet dodatnih skoro 404 miliona evra. Deo novca takođe treba preusmeriti za fondove socijalnog osiguranja.

Tu nije kraj dobiti. Svaki državno regulisan lanac prodavnica generiše poreze na trgovinu i prihode preduzeća, što naravno važi i ako sadšnje crno tržište postane legalna grana privrede.

Za ove procene, Haukap je pogledao sektore privrede za koje smatra da su „dovoljno uporedivi” sa tržištem kanabisa – tržište duvana je jedno od njih. On ostvaruje komercijalne i korporativne prihode od više od 113 miliona evra.

Konačno, dodali bi se porez na zarade i doprinosi za socijalno osiguranje. Prema studiji, može se očekivati da će biti otvoreno skoro 20.000 radnih mesta: Na primer, konoplja bi se u velikoj meri mogla proizvoditi i prerađivati u Nemačkoj, za razliku od duvana. Time bi se ostvario prihod od poreza na dohodak od oko 145 miliona evra.

Osim toga, penziono, zdravstveno i zakonsko osiguranje od dugotrajne nege moglo bi da prikupi više od 279 miliona evra od ovih zaposlenih. Ni ovo nije sitnica.

#IRKA: Srbija treba da odluči, da li je za dalje finansiranje mafije prohibicijom Kanabisa, što je realna posledica prohibicije, ili će iskoristiti jedinu moguću šansu za obnovu sela i privrede i razvoj medicine i eko industrija 21. veka koje ekonomija Kanabisa omogućava. Ovo mora da bude konsenzus svih partija u Srbiji. Jer Kanabis danas predstavlja osnovni i najveći izvor ilegalnih finsnsija mafije za korupciju i kontrolu sistema u Srbiji. Zagovornici dalje prohibicije direktno čuvaju najvažniji interes i resurs Mafije. Broj korisnika Kanabisa je stotinama puta veći od korisnika konkaina, heroina, amfetamina i ostalih kontrolisanih psihoaktivnih supstanci, na sreću i korist lokalne mafije koja ima monopol. Legalizacija izbija milijarde iz ruku mafije i ostavlja ih privredi i narodu Srbije. Ko ovo ne razume ili je idiot ili vrlo zlonameran.

Spisak sorti i ekstrakata kanabisa sa visokim procentima THC u apoteci u Sigesdorfu (Bavarska) iz osam država, na recept, o trošku zdravstvenog osiguranja pacijenata

Izvor: Studie zu legalem Cannabis Fiskus könnte 2,4 Milliarden Euro einnehmen

Preveo i priredio: Miloš Simić

Click to add a comment

Morate biti prijavljeni da ostavite komentar Login

Ostavite Odgovor

More in Legalizacija i Zakoni u Svetu

2021. objavljeno je preko 3.900 recenziranih naučnih radova o kanabisu!!

FritzTheCatMay 25, 2022

Legalan Kanabis je stvorio 151.000 radnih mesta i doneo kanadskom budžetu 43,5 milijarde dolara!

FritzTheCatMarch 24, 2022

GDE JE SVE KANABIS DOZVOLJEN U SVETU (do početka 2022)?

FritzTheCatJanuary 9, 2022

Malta je ipak prva zemlja EU koja je legalizovala kućni uzgoj kanabisa i ličnu upotrebu!

FritzTheCatDecember 14, 2021

Srbija dotakla dno: 3 godine i 2 meseca zbog 2 biljke kanabisa za lečenje bolesnog Mrđića!!

FritzTheCatDecember 11, 2021

Represivna politika protiv droga je propala! – Zelena partija Nemačke

FritzTheCatMay 7, 2021

Kanabis je u Srbiji DEKRIMINALIZOVAN obavezujućom odlukom UN! Ali..

FritzTheCatFebruary 6, 2021

KANABIS je i zvanično LEK! Istorijska odluka UN

FritzTheCatDecember 2, 2020

Vrhovni sud Slovenije oslobodio kanabis aktiviste jer su radili u korist zdravlja ljudi!

FritzTheCatNovember 30, 2020

Nataša Brašić – državni neprijatelj br. 1

FritzTheCatSeptember 21, 2020

Neželjena dejstva upotrebe Kanabisa – studija, Izrael 2016

FritzTheCatSeptember 27, 2019

Kanabis na recept u EU – nova Rezolucija EU Parlamenta o Kanabisu

FritzTheCatSeptember 13, 2019

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa (video)

FritzTheCatApril 4, 2019

Legalizacija i dekriminalizacija Kanabisa u 21. veku

FritzTheCatFebruary 19, 2019

Realnost: Promena politike o Kanabisu i korisnicima – Srbija 2018?

FritzTheCatMarch 19, 2018

Srbija: Prva oslobađajuća presuda za Kanabis zbog lečenja i posedovanja!

FritzTheCatFebruary 19, 2018

Pravna pomoć za sve osuđene za uzgoj u Srbiji!

rundozucoFebruary 1, 2018

Medicinska i lična (preventivna) upotreba Kanabisa u Kaliforniji

rundozucoJanuary 10, 2018

Svetska zdravstvena organizacija – CBD bezbedan, koristan i treba da bude dostupan!

rundozucoDecember 23, 2017
Rockefeller-medicine

Medicinu zapadnog društva smatramo medicinom Rokfelerovih

rundozucoDecember 19, 2017

IRKA na panelu o Kanabisu Centra za marginu

rundozucoDecember 3, 2017
Coffeeshop Xpresso

Nova holandska vladina koalicija konačno podržala legalnu proizvodnju konoplje

rundozucoDecember 3, 2017

Pravni osnovi za ukidanje prohibicije o kojima se malo zna a još manje priča

rundozucoNovember 23, 2017

Ličnosti legalizacije: Miloš Simić – Po mišljenju Magazina ‘Legalizace’

rundozucoNovember 19, 2017

RBiH je na dobrom putu legalizacije Kanabisa – Bravo za saborce, čekaju se političari

rundozucoNovember 8, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd 2017 (Video – foto)

rundozucoOctober 25, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd (foto)

rundozucoOctober 4, 2017

Da li je oduzimanje leka namenjenog detetu i teško bolesnom KRIVIČNO DELO i takođe akt fašizma? – 4

rundozucoSeptember 20, 2017

3 Kanabis Marš!! 30 septembar 2017 Beograd, Skupština Srbije

rundozucoSeptember 16, 2017

Kome zakon o topuzu leži tragovi mu smrde nečoveštvom – izjava o hapšenju majke i LEKA

FritzTheCatSeptember 15, 2017
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2