IRKA i mediji

Predlog o izmenama Zakona o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama – Zelena stranka

                                                            U IME NARODA!
U cilju stvarne zaštite prava bolesnih na lek i život, garantovanih Ustavom Srbije, predstavnici Zelene stranke i humanitarnih udruženja SKK Beograd i IRKA, pripremili su predlog izmena Zakona o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama, o čijem rešenju predloga izmena se ovih nedelja vodi Javna rasprava sazvana od Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Svi zainteresovani građani mogu da učestvuju na Javnoj raspravi.

Pozivamo stručnu javnost i građane da podrže ovaj humani i neophodan predlog izmena sadašnjeg zakona.
Danas se u Srbiji kanabisom ilegalno leči više desetina hiljada pacijenata, od kojih je mnogo dece. Nepriznavanje njihovog postojanja i stavljanje u istu ravan sa kriminalcima je zločin protiv građana i predstavlja veliko kršenje osnovnih ljudskih prava.
U to ime pozivamo predlagače da razmotre vrlo koristan predlog izmena zakona, koji će pacijentima omogućiti pristup kvalitetnom leku domaće proizvodnje, koji bi lekari prepisivali na recept pacijentima sa dozvolom, a koji državi omogućava kontrolu i mogućnost razvoja medicine u Srbiji, kao i kompletne privrede, posebno sela i lokalnih zajednica.

PREDSEDNICI NARODNE SKUPŠTINE

            Na osnovu člana 107. stav 1. Ustava Republike Srbije, člana 40. stav 1. tačka 1) Zakona o Narodnoj skupštini i člana 150. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, podnosim Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, s predlogom da se uzme u pretres.

                                                      NARODNI  POSLANIK mr Goran Čabradi

                                                                                         P R E D L O G

Z A K O N o izmenama i dopunama Zakona o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama

Član 1.

            U Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (“Službeni glasnik RS”, br. 99/10), u članu 2. stav 2. posle tačke 4) dodaje se tačka 5) koja glasi:

            „5) gotovi lekovi i drugi farmaceutski i dijetetski proizvodi koji sadrže bilo koju od supstanci iz tač. 1) – 4) ovog stava.”

Član 2.

            U članu 22. stav 1. posle reči: “a koju obavlјa pravno” dodaju se reči: “ili fizičko“.

Član 3.

            U članu 23. stav 1. posle tačke 3) dodaje se tačka 4) koja glasi:

            “4) pravna i fizička lica za proizvodnju bilјaka i smole iz porodice bilјaka Cannabis, za upotrebu u terapijske svrhe.”

Član 4.

            U članu 24. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

            “1) naziv i sedište pravnog lica, odnosno ime i prezime i adresa prebivališta fizičkog lica koje podnosi zahtev;”

Član 5.

            U članu 25. stav 1. reč: “lice” zamenjuje se rečima: “i fizičko lice iz člana 23. stav 1. ovog zakona,”.

            U stavu 2. posle reči: “Pravno” dodaju se reči: “i fizičko”.

            U stavu 4. posle reči “Zabranjeno je da pravno” dodaju se reči: “i fizičko”.

Član 6.

            U članu 26. posle reči: “izdaje se pravnom ” dodaju se reči: “i fizičkom”.

            Dodaje se stav 2. koji glasi:

            “Dozvola za proizvodnju bilјaka i smole iz porodice bilјaka Cannabis izdaje se fizičkom licu iz člana 23. stav 1. tačka 4) ovog zakona koje ima validnu medicinsku dokumentaciju i rešenje lekara specijaliste kojim se određuje terapija korišćenjem bilјke ili smola bilјke Cannabis i na to fizičko lice ne primenjuju se odredbe iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.”.

Član 7.

            U članu 27. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

            “4) količinu psihoaktivne kontrolisane supstance, odnosno broj bilјaka iz porodice Cannabis po fenološkim fazama i u ukupnom broju za koju se dozvola izdaje;”

Član 8.

            U članu 30. stav 3. menja se i glasi:

            “Spisak pravnih lica kojima je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i izmena i dopuna spiska, osim fizičkih lica iz člana 26. stav 2. ovog zakona, objavlјuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije.”

Član 9.

            U članu 31. dodaje se stav 6. koji glasi:

            “Odgovorno lice za proizvodnju psihoaktivne kontrolisane supstance iz člana 26. stav 2. ovog zakona je fizičko lice iz člana 23. stav 1 ovog zakona.”

Član 10.

            U članu 33. stav 1. posle tačke 6) dodaje se nova tačka 7) koja glasi:

            “7) ako fizičko lice iz člana 23. stav 1. ovog zakona, pri proizvodnji psihoaktivne kontrolisane supstance iz člana 26. stav 2. ovog zakona, prekrši uslove u broju i fenološkim fazama datim u dozvoli za proizvodnju bilјaka ili smole od bilјaka iz porodice Cannabis;”.

            Dosadašnja tačka 7) postaje tačka 8).

Član 11.

            Posle člana 34. dodaje se član 34a koji glasi:

“Član 34a

            Uslove za proizvodnju iz člana 26. stav 2. ovog zakona propisuje ministar u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 12.

            Član 44. menja se i glasi:

“Član 44.

            Ministarstvo odobrava najveću količinu psihoaktivne kontrolisane supstance, kojom je pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance ovlašćeno da raspolaže radi ostvarivanja plana proizvodnje, odnosno prometa u kalendarskoj godini.

            Pravno i fizičko lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance može da podnese Ministarstvu zahtev za izdavanje dopune dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u delu koji se odnosi na njihovu količinu.

            Ministar izdaje dozvolu iz stava 2. ovog člana.

            Fizičkom licu iz člana 23. stav 1. ovog zakona, za proizvodnju psihoaktivne kontrolisane supstance iz člana 26. stav 2. ovog zakona, na osnovu medicinske dokumentacije i rešenja lekara specijaliste koji propisuje terapiju bilјkom ili smolom bilјke iz porodice Cannabis, Ministarstvo izdaje posebno rešenje o dozvoli gajenja bilјke iz porodce Cannabis i legitimaciju pacijenta za lečenje bilјkom i smolom bilјke iz porodice Cannabis.

            Rešenjem o dozvoli gajenja bilјke iz porodce Cannabis, fizičkom licu iz člana 23. stav 1. ovog zakona, utvrđuje se maksimalan broj bilјaka po fenološkim fazama, sortiment bilјke za koju se dozvola izdaje, uslovi za gajenja bilјke, način obezbeđivanja prostora gde se gaje bilјke i postupak sa bilјkama koje nisu utrošene u toku terapije.

            Bilјke ili smolu bilјke iz porodice Cannabis, koje nisu utrošene u toku terapije, fizičko lice iz člana 23. stav 1. ovog zakona, dužno je da dostavi lekaru specijalisti koji je fizičkom licu propisao terapiju bilјkom ili smolom bilјke Cannabis, o čemu se sačinjava zapisnik o primopredaji sa tačno naznačenim količinama po delovima predate bilјke, a u slučaju smole, količinom predate smole.”

Član 13.

            U nazivu glave VI posle reči: “BILjAKA” dodaju se reči “I GLjIVA”.

Član 14.

            U članu 58. stav 1. posle reči: “bilјaka” dodaju se reči: “i glјiva”.

            U stavu 2. tačka 1) menja se i glasi:

            “1) gajenje, bez dozvole Ministarstva, vrsta i varijeteta konoplјe (rod Cannabis);”.

Član 15.

            U članu 60. stav 1. posle reči “samo radi” dodaju se reči: “proizvodnje iz člana 26. stav 2. ovog zakona,”.

Član 16.

            U članu 64. stav 2. menja se i glasi:

            “Lečenje iz stava 1. ovog člana može da se obavlјa isklјučivo u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi koje su osnovane u skladu sa zakonom i na adresi pacijenta u skladu sa terapijom određenom od strane lekara specijaliste i mora biti usklađeno sa stručno utvrđenim stavovima i medicinskom doktrinom, kao i sa propisanim standardima, smernicama i protokolima.”

Član 17.

            U članu 108. stav 1. tačka 6) posle reči: “bilјke” dodaju se reči: “,u suprotnosti sa ovim zakonom i drugim propisima,”.

Član 18.

            Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

O B R A Z L O Ž E Nј E

I           USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama sadržan je u članu 97. stav 10. Ustava Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj. 98/06), kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstva, organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II         RAZLOZI ZA DONOŠENјE ZAKONA

Narodni poslanik mr Goran Čabradi, ispred Zelene stranke kao etički odgovorne i vođene trenutnom zakonskom regulativom i ustavnim pravima građana, ali i situacijom u zdravstvenoj politici Republike Srbije, osnovnim načelima zaštite lјudskih prava, kao i prava na izbor, što podrazumeva i pravo na izbor u lečenju, opredelio se da podnese Narodnoj Skupštini, na razmatranje i usvajanje, Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Motiv stavlјanja u proceduru ovog predloga zakona zasniva se na nizu činjenica, koje osporavaju valјanost trenutno važeće zakonske relative u odnosu na bilјku kanabis, u pogledu njenog tretiranja (i njenih smola) kao psihoaktivne supstance namenjene gotovo isklјučivo uživaocima psihoaktivnih droga.

Trenutna situacija u slučaju teških i neizlečivih, pa i smrtonosnih bolesti u Srbiji nikako ne ide u prilogu opstanka dosadašnjih zakonskih rešenja koja tretiraju bilјku i smolu bilјke iz porodice Cannabis, kod nas poznate i pod imenom konoplјa, a u žargonskom rečniku i kao marihuana. U svetskim razmerama urađen je veliki broj istraživanja, studija i eksperimenata (preko 125.000) od kojih su neke studije rađene na najpoznatijim svetskim medicinskim, kliničkim i naučno-istraživačkim institucijama i u kojima je učestvovao veliki broj najeminentnijih stručnjaka iz celog sveta. Rezultati koji su prezentovani u tim studijama i koje su objavlјene u najcitiranijim relevantnim naučnim časopisima, nedvosmisleno ukazuju na medicinsku korist bilјke i smole bilјke iz porodice Cannabis (cvet, list i smole konplјe, kako za ublažavanje bolova, tako i za usporavanje i zaustavlјanje velikog broja bolesti, ali i lečenje velikog broja bolesti, za koje klasična medicina do tih istraživanja nije imala lek. Ova istraživanja započeta su još 80-tih godina prošlog veka, a njihovi rezultati se nedvosmisleno iznova potvrđuju sve do današnjih dana, dajući pri tome sve veći broj na listi bolesti na koje ova bilјka i njene, tinkture, smole i ulјa, na obolele ima pozitivnog uticaja.

Broj bolesnih osoba u Srbiji, od bolesti koje su u prethodno pomenutim studijama rađene studije, kao i naučna i medicinska istraživanja u stalnom je porastu. Značajan deo ove populacije, koji broji više desetina hilјada građana, nije pristao da se složi sa stavovima koje najčešće nudi klasična medicina u Srbiji, nego je potražio sebi lek i to upravo prema relevantnim medicinskim istraživanjima u svetu i stavovima koje sve češće zastupa svetska klasična medicina. Ovi bolesni građani odabrali su da zaustave bolest koja ih je pogodila, od nje se izleče i da i dalјe žive.

Osim bolesti koja im je u potpunosti promenila živote, otežavajuću okolnost za njih predstavlјaju važeće zakonske odredbe koje supstance, ekstrate i smolu bilјke, pa i samu bilјku tretiraju kao psihoaktivnu kontrolisanu supstancu na listi zabranjenih. Pribavlјajući za sebe lek, ovi građani Srbije krše važeće zakone i rizikuju dugogodišnje zatvorske kazne. Ovi građani to čine svesno, jer za njih drugo rešenje znači polagano dugotrajno, ali bezuslovno umiranje. Zato nikoga ne treba da čudi moto bolesnih: „bolјe biti ilegalno živ, nego legalno mrtav“.

Usvajanju Predloga zakona u prilog idu i opšteprihvaćeni svetski stavovi i trendovi medicinske ili čak potpune dekriminalizacije kako bilјke, tako i smola bilјke iz porodice Cannabis. Primera u svetu i Evropi je mnogo, a najsvežiji primer jeste zakonska regulativa Makedonije, gde se delovi bilјke, smola i ulјa nastalih iz smola bilјke, mogu uz recept dobiti u apotekarskim ustanovama. Takođe, Makedonija je postala zvanično prva država u Evropi u kojoj su omogućena medicinska istraživanja uticaja bilјke i smola bilјke iz porodice Cannabis na pacijentima obolelim od velikog broja (po klasičnoj medicini) do sad neizlečivih bolesti.

Generalni trend u svetu je izražena dekriminalizacija bilјke iz porodice Cannabis, odnosno uklanjanje bilјke sa liste psihoaktivnih droga i njeno uvrštavanje u lekvita i medicinska sredstva i supstance. U izvodu Izveštaja 38. ekspertskog Komiteta za zavisnost od droga, dostavlјenog Komisiji za narkotike, eksplicitno se nalaže Sekretarijatu Komisije za narkotike da pripremi dokumentaciju skladu sa Vodičima Svetske zdravstvene organizacije za reviziju liste psihoaktivnih supstanci koje podležu internacionalnoj kontroli. U nalogu je eksplicitno navedeno da se ovaj nalog odnosi na bilјku i smole bilјke iz porodice Cannabis, kao i na ekstrate i tinkture bilјke, kao i supstance THC i CBD i steroizomere THC. Pripremlјena dokumentacija treba da posluži organima SZO da u roku od 18 meseci uvrsti pomenute supstance na listu lekova.

Dakle, ceo svet žuri da ovu neopravdano kriminalizovanu bilјku, njene slmole i ulјa oslobodi nepravedne presude, koja je doneta na osnovu isfabrikovanih, cilјno usmerenih istraživanja, netačnih podataka, lažnih svedočenja, ali i lobiranja od strane multinacionalnih naftnih kompanija i fartmaceutske industrije.

Ovim predlogom zakona, Zelena stranka ne sugeriše Narodnoj Skupštini Republike Srbije i drugim državnim organima da promoviše narkomaniju, nego upravo suprotno, da je značajno umanji. Od trenuno važeće zakonske regulative u ovoj oblasti, korist imaju prvenstveno narko-dileri, jer se njihovoj „robi“ diže cena, ali i farmaceutske kompanije, od kojih ni jedna jedina nije domaća, jer im se omogućava enormno visoka zarada na prodaji lekova koji su se u „lečenju“ neizlečivih bolesti pokazali kao nedelotvorni, pa čak i kontraproduktivni i štetni.

Definitivna internacionalna dekriminalizacija bilјke iz porodice Cannabis izvesna je za 18 do 24 meseca. Imaju li bolesni toliko vremna da čekaju? Treba li Srbija da bude na „repu događaja“, da bude poslednji bastion prohibicije jedne bilјke, ili da u skladu sa definitivno izvesnim svetskim kretanjima u oblasti zdravstva, podrži bolesne i njihovo pravo na izbor i pravo na život?

Iza predloga izmena koje je predložio Goran Čabradi, Predsednik Zelene stranke stoje humanitarna udruženja građana IRKA, SKK Beograd, SKK Sombor, Konoplja, HUK, Udruženje invalida “Novi Horizonti”, “Hepatitis Hilfe”, Zelena stranka – ZA legalizaciju i korišćenje Kanabisa za medicinsku upotrebu.

Predlog izmena ZKPS ‘radne grupe’ Ministarstva zdravlja, možete ovde preuzeti
Predsednica ‘radne grupe’ koja je izradila ovaj antihumani i po državu štetni predlog je dr. Danica Grujičić. Ni jedno udruženje pacijenata koji su vrlo zainteresovani za ovaj zakon nije konsultovano tokom smišljanja predloga.

Kompletan predlog izmena ZKPS koju je predložila Zelena stranka i koji je rađen i pripreman zajedno sa bolesnim članovima udruženja građana možete ovde da preuzmete

Važeći Zakon o KPS koji je u procesu izmena na Javnoj raspravi i na čije se tačke odnose predložene izmene preuzmite ovde

Javni poziv Ministarstva zdravlja za učešće u Javnoj raspravi

Ministarstvo zdravlja poziva sve zainteresovane građane i stručnu javnost da uzmu učešće u javnoj raspravi i da primedbe, predloge i sugestije, dostavljaju elektronskim putem na adresu: javna.rasprava.pks@zdravlјe.gov.rs
ili pisanim putem Ministarstvu zdravLja, Sektoru za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama”.
Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo zdravlja analiziraće sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stanici i na portalu e-uprave.”

Pripremio IRKA tim

Javna rasprava o izmenama ZKPS: Svedočenja i dokazi bolesnih BORBA ZA LEK! (video)

JAVNA RASPRAVA o izmenama ZKPS: Stručne činjenice, nauka i argumenti protiv predloženog rešenja! (video)

More in IRKA i mediji

Srbija dotakla dno: 3 godine i 2 meseca zbog 2 biljke kanabisa za lečenje bolesnog Mrđića!!

FritzTheCatDecember 11, 2021

“Moja deca će živeti u hodniku suda” – silovanje pravde i nemoćnih u Srbiji

FritzTheCatJanuary 20, 2021

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa (video)

FritzTheCatApril 4, 2019

HVALA DRŽAVI ŠTO MI NE DA DA SE LEČIM ONIM ŠTO MI POMAŽE – Lubica Mirković

rundozucoJanuary 29, 2018

Đorđe: Pobedio sam Kronovu bolest i Hočkinov limfom Kanabisom!

rundozucoDecember 5, 2017

Ličnosti legalizacije: Miloš Simić – Po mišljenju Magazina ‘Legalizace’

rundozucoNovember 19, 2017

Kome zakon o topuzu leži tragovi mu smrde nečoveštvom – izjava o hapšenju majke i LEKA

FritzTheCatSeptember 15, 2017

Program i učesnici Međunarodnog seminara o Kanabisu Beograd 2017

FritzTheCatJune 12, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2017 gost Dr Melamed (SAD) 23 jun KC REX

FritzTheCatJune 3, 2017

Donacije za seminar ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017 i gostovanje Dr. Melameda (SAD) od 20-27 juna

FritzTheCatJune 3, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

DOBRODOŠLI: 6. maj Svetski Dan Kanabisa Beograd 2017 – Ada Ciganlija

FritzTheCatApril 28, 2017

Konoplja na radiju – Zakonske promene u Srbiji 2017.

rundozucoFebruary 27, 2017

Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe – RTV (video)

rundozucoJanuary 23, 2017

Srpski kanabis lider uhapšen uoči Javne rasprave zakona o kanabisu (‘Leafly’)

FritzTheCatJanuary 16, 2017

JAVNA RASPRAVA o izmenama ZKPS: Stručne činjenice, nauka i argumenti protiv predloženog rešenja! (video)

FritzTheCatDecember 28, 2016

Snimci Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (video)

rundozucoDecember 26, 2016

#FreeDraganAlargic BALKAN CANNABIS HERO IS ARRESTED !!!

FritzTheCatDecember 14, 2016

Srbija: ZABRANJENO LEČENJE! Proces protiv bolesnih! – “Happy TV” (video)

rundozucoDecember 10, 2016

Prvi put istina o Kanabisu uživo u programu – Gradimir Veljković – “Happy TV” (video)

rundozucoDecember 10, 2016

Radionica o pravilnoj primeni Kanabisa i ekstrakata – SKK Beograd IRKA KC REX

FritzTheCatNovember 6, 2016

Saveti o korišćenju ulja od cvetova kanabisa – SKK Beograd IRKA i Legend Radio (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Legalizacija kanabisa u Srbiji – SKK Beograd IRKA i Legend Radio (video)

FritzTheCatOctober 30, 2016

Potrebna POMOĆ majci koja leči multiplu sklerozu Kanabisom, za sudski proces!

FritzTheCatOctober 7, 2016

Kanabis MARŠ 2!! Novi Sad 24 septembar 2016

rundozucoAugust 21, 2016

APEL OGORČENE MAJKE: Koliko vredi dečiji život u Srbiji?!

rundozucoJuly 16, 2016

Serbian doctor about healing with cannabis – Interview for France TV April 2016 – Video

rundozucoJune 21, 2016

Kids and healing with cannabis in Serbia April 2016 – Video

rundozucoJune 21, 2016

Illegal healing with cannabis in Serbia, April 2016 – IRKA documentary

rundozucoJune 21, 2016

SRBIJA: Kada Kanabis spašava živote! Bolje ilegalno ŽIV nego legalno mrtav (video)

rundozucoJune 10, 2016
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2