Dani Kanabisa

Program i učesnici Međunarodnog seminara o Kanabisu Beograd 2017

Seminar ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017
Druga po redu Međunarodna panel-tribina o lečenju Kanabisom, održaće se 23 juna u Beogradu u Kulturnom centru REX.


Program:
22 jun: Interaktivna radionica od 18č na splavu ‘Boatel Charlie’ o primeni Kanabisa i ekstrakata cvetova u lečenju sa profesorima Dr. Robertom, lekarima iz Srbije i aktivistima. Pristup lečenju i primer kako lekari i pacijenti mogu i treba da rade zajedno.
22 June: International Workshop – Cannabis in practice, with professor Dr Robert Melamede, Serbian physicians and activists. An excellent approach and example how patients, scientists and physicians can cooperate to improve healing and use of cannabis and flower extracts.
23 jun: Međunarodna Panel tribina – Kanabis u medicini i praksi od 18č u Kulturnom centru REX.23 June: International panel discussion – Cannabis in medicine and practice, starting at 6 PM in the REX Culture center.

Učesnici:
Dr Robert Melamede PHD (SAD)
Dr Pol Hornbi PHD (Kanada)
Dean Herenda (Slovenija)
Filip Dostovski (Makedonija)
Dragan Alargić (Srbija)
Miloš Simić (Srbija)
Goran Čabradi (predsednik Zelene stranke, Srbija)

23 juna tokom dana i redovnog zasedanja u Skupštini Srbije, Goran Čabradi će u ime Zelene stranke i građana Srbije predati predlog izmena Zakona o kontrolisanim psihoaktivnim supstancama, koji će na tribini obrazložiti.
Zakon omogućava uzgoj, preradu i korišćenje kanabisa u medicini i za istraživanja i na prvom mestu vodi računa o interesima pacijenata i svih građana Srbije.

Dr Robert J. Melamede

Robert J. Melamede, Phd

Associate Professor and Biology Chairman University of Colorado – Colorado Springs, USA (Retired),
CEO and President Cannabis Science (Retired),
Program Director Phoenix Tears, (Denver CO)
Executive Director Masada (Kingston, Jamaica)
Science Advisor, Spannabis (Columbia SA)
719 641-1188
16 Lake Forrest Drive
Burlington VT 05401
drbobmelamede@me.com

Dr. Robert Melamede has a Ph.D. in Molecular Biology and Biochemistry from the City University of New York. Dr Melamede is recognized as a leading authority on the therapeutic uses of cannabis, and has authored or co-authored dozens of papers on a wide variety of scientific subjects.
He’s also a member of several scientific boards (International Association for Cannabis as Medicine, the Scientific Advisory Board of Americans for Safe Access, Sensible Colorado, Scientific Advisor for Cannabis Therapeutics).

Dr  Robert DŽ . Melamede, Vanredni profesor, Šef Odseka za Biologiju pri Univerzitetu Kolorado, Kolorado Springs, SAD (u penziji), Predsednik i direktor Cannabis Science. Program direktor fondacije ‘Phoenix Tears’ (Denver, Ko), Izvršni direktor ‘Masada’ (Kingston, Jamaika), Naučni savetnik ‘Spannabis’ (Columbia SA)

Dr Robert Melamede ima doktorat iz molekularne biologije i biohemije sa Univerziteta  Njujork. Priznat je kao vodeći autoritet za terapeutsku upotrebu kanabisa, i autor je ili ko-autor nekoliko desetina radova na raznim naučnim temama.

Član je nekoliko naučnih odbora ( ‘Međunarodno udruženje za Kanabis kao lek’ , ‘Naučnini savet Amerikanaca za siguran pristup’, ‘Razumni Kolorado’, i naučni savetnik za ‘Cannabis Therapeutics’ ).

 Tema predavanja 23 juna: Život, evolucija, kanabinoidi i preživljavanje homo sapiensa

Daleko od izbalansiranosti, termodinamika nudi osnove za razumevanje života, evolucije i jedinstvene uloge koju ima endokanabinoidni sistem na ove procese. Metabolički procesi za održavanje života mogu da se regulišu pomoću kanabinoida u cilju očuvanja zdravlja i dugovečnosti. Takođe kanabinoidi regulišu negativne efekte proizvodnje visokog broja slobodnih radikala, preko nihove sposobnosti za kontrolisanje metabolizma masti i ugljenohidrata. Povećanje kanabinoidne aktivnosti je neophodno za zdravlje savremenog čoveka i ljudsko društvo uopšte. Konoplja (Kanabis) sadrži sve neophodne sastojke za povećanje čovekove endokanabinoidne aktivnosti i bolje zdravlje.

23 June, Dr. Robert J. Melamede: Great lecture with a lot of fundamental and important scientific facts and explanations:

“Life, Evolution, Endocannabinoids and surviving of homo sapiens”
Far from balance, thermodynamics provide a basis for understanding life, evolution and a unique role played by the endocannabionid system on these processes. The metabolic processes of life support can be regulated by means of cannabinoids in preservation of health and longevity. Cannabinoids also regulate the negative effects of the rapid production of free radicals, with their ability to control the metabolism of fats and carbohydrates. Increased cannabinoid activity is essential for health of modern men and human society in general. Hemp (Cannabis) contains all the necessary ingredients for increasing the human endocannabinoid activity and better health.
The second part of the lecture was focused on: Evolution, adaptation and cannabinoids.

Dean Herenda and dr Robert Melamede on Cannafest Prague 2016

Dean Herenda (Slovenija)
Predsednik slovenačkog udruženja nevladinih organizacija za borbu protiv droge i droga
Radi u Ministarstvu za infrastrukturu Republike Slovenije, šef je odseka Nacionalnog centra za upravljanje saobraćajem i informacionog centra.

Dean Herenda (Slovenia)
President of the Slovenian Association of Non Governmental Organisations for Drugs and Drug Use
National Traffic Management and Information Centre, Head of Unit, Ministry of Infrastructure-SI

Tema predavanja 23 juna: Legalizacija i primena Kanabisa u lečenju u Sloveniji i razlozi za ukidanje prohibicije Kanabisa. Sukob stvarnosti i laži o Kanabisu.

Lecture 23 June: Legislation and medical application of Cannabis in Slovenia. Reality and science against lies about Cannabis and arguments for full legalization.

Filip Dostovski Zelena Alternativa, Makedonija Filip se izlečio od non-hočkinovog limfoma zahvaljujući ulju od cvetova Kanabisa, koje je sam sebi spremao. Jedan je od boljih poznavalaca primena kanabisa u lečenju na Balkanu

Filip Dostovski ( Zelena Alternativa, Makedonija )
Predsednik udruženja građana ‘Zelena Alternativa’ iz Makedonije. Aktivista i borac za oslobađanje Kanabisa, Filip je najzaslužniji što Makedonija danas ima najbolji zakon o primeni Kanabisa u medicini, uzgoju, preradi, lečenju, istraživanjima i IZVOZU!

Filip se izlečio od non-hočkinovog limfoma zahvaljujući ulju od cvetova Kanabisa, koje je sam sebi spremao.

Tema predavanja 23 juna: Primena zakona o lečenju kanabisom i proizvodnji u Makedoniji i proizvodi od Kanabisa u makedonskim apotekama.
Dokle se stiglo sa primenom zakona, u kolikoj meri su lekari obučeni i šta danas pacijenti u Makedoniji mogu legalno da kupe ili da dobiju putem recepata od ekstrakata Kanabisa. Uzgoj je krenuo, kao i prerada. Koliko kompanija postoji na tržištu, kakvi su uslovi za pacijete i šta se očekuje već na jesen.

Filip Dostovski ( Green Alternative, Macedonia )
President of NGO ‘Green Alternative’ from Macedonia. Activist and fighter for the liberation of cannabis, Filip is most deserving that Macedonia now has the best law on the application of herbal medicine, cultivation, processing, treatment, research and export!
Philip has cured himself from non-Hodgkin’s lymphoma with cannabis flowers oil (decarboxylated extract), which he prepared himself.

Lecture 23 June:
Implementation of the law on the treatment of cannabis and production in Macedonia and cannabis products in the Macedonian pharmacies.

The progress with the implementation of the law, how doctors are trained and what today patients in Macedonia can legally buy or receive through the recipes of cannabis extracts. Cultivation is started, and processing. How many companies exist in the market, what are the conditions for the patients and what is expected in autumn.

 

Nikola Nešović, Miloš Simić, dr Robert Melamede, and Dragan Alargić on Cannabis conference in Ljubljana 2015

Dragan Alargić ( Socijalni Kanabis klub Beograd IRKA, Srbija )
Jedan od najpoznatijih boraca za oslobađanje Kanabisa na Balkanu i poznavalaca lečenja i primene Kanabisa za mnoga obolenja. Čovek koji je mnogima nesebično pomogao, ali je zimus uhapšen po “anonimnoj prijavi” baš pred početak javne rasprave o Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, gde bi bio jedan od bitnih svedoka. Dragan je bolestan ima tumor nadbubrežne žlezde i leči se Kanabisom.

Miloš Simić ( predsednik Socijalnog Kanabis klub Beograd IRKA, Srbija )
Jedan od osnivača humanitarnog Udruženja IRKA, zajedno sa Draganom i ostalim saborcima pre 4 godine. Urednik i autor mnogih članaka za sajt i fejsbuk stranicu Udruženja i organizator mnogih tribina i radionica prethodnih godina. Uz pomoć Kanabisa izlečio se od hepatitisa C.

Dragan i Miloš su učesnici mnogih međunarodnih seminara i konferencija o lečenju kanabisom i ljudi koji puno znaju i nesebično dele znanje, pomažući savetima mnogima u Srbiji, regionu i širom sveta gde god ima naših zemljaka sa Balkana kojima je savet potreban.

Tema predavanja 23 jun: Ilegalno lečenje Kanabisom u Srbiji. Uspeh u lečenju autoimunih, neuroloških i upalnih obolenja, kancera, dijabetesa, kardiovaskularnih i kožnih i dr obolenja Kanabisom i ekstraktima cvetova.
Korist po bolesne, privredu i ekonomiju Srbije od legalizacije Kanabisa.
Biće prikazan film o lečenju Kanabisom u Srbiji i ozbiljnim zakonskim problemima sa kojima se bolesni suočavaju kako bi nabavili sebi lek.

Dragan Alargić ( Cannabis Social Club Belgrade IRKA, Serbia )
One of the most known activist and for the release of cannabis on Balkan, connoisseurs of treatment and the application of cannabis for many diseases. The man who selflessly helped many people, but this winter was arrested by “anonymous report” just before the start of the public debate on the Law on psychoactive controlled substances, where he would be one of the most important witnesses. Dragan is ill has a tumor of the adrenal gland and the lens of the cannabis.
Miloš Simić (president of Cannabis Social Club Belgrade IRKA, Serbija)
One of the founders of the Association of Humanitarian IRKA, together with Dragan and other comrades 4 years ago. Editor and author of many articles for the website and the Facebook page of the Association IRKA and organizer of many seminars and workshops in previous years. With the help of cannabis he cured himself of hepatitis C.

Dragan i Miloš participate in many international seminars and conferences on treatment of cannabis, shearing their knowledge, giving advice and help for many in Serbia, the region and around the world wherever there are someone who need advice and help.

Lecture 23 June:
Illegal cannabis treatment in Serbia.
The success in the treatment of autoimmune, inflammatory and neurological disorders, cancer, diabetes, cardiovascular and skin diseases, etc. with cannabis and decarboxylated extracts of cannabis flowers.
Benefit to the patients, to the economy and the prosperity of Serbia after legalization of cannabis. It will be shown a film about the treatment of cannabis in Serbia and the legal problems the patients have, trying to get their medicine.

Goran Čabradi Green Party During the Public debate on cannabis legislation this winter. Green party was the only that support patients and using of cannabis

Goran Čabradi, Predsednik Zelene Stranke, Srbija

23 jun: Predstavljanje predloga izmena ZPKS koji su zajedno uradili predstavnici Zelene stranke i bolesnih članova udruženja IRKA
Nauka i humanost kao osnova za promenu zakonske regulative.

Tokom dana i redovnog zasedanja u Skupštini Srbije, Goran Čabradi će u ime Zelene stranke i građana Srbije predati predlog izmena Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, koji će na tribini obrazložiti.
Zakon omogućava uzgoj, preradu i korišćenje kanabisa u medicini i za istraživanja i na prvom mestu vodi računa o interesima pacijenata i svih građana Srbije.

Goran Čabradi, President of Green party, Serbia
Lecture 23 June:
Presentation of the proposed changes of cannabis legislation, done together representatives of the Green Party and patients, members of the association IRKA. Science and Humanity are the basis for changes implemented in the legislation proposal.
During the day and the regular session of the Assembly of Serbia, Goran Čabradi on behalf of the Green Party and the Serbian citizens to submit draft amendments to the Legislation on controlled psychoactive substances.

Seminar organizuju oboleli građani iz humanitarnog Udruženja Socijalni Kanabis klub Beograd IRKA uz veliku pomoć Zelene stranke.
Seminar is organized by patients from the Humanitarian Association of Cannabis Social Club Beograd IRKA with the great help of the Green Party.

Radionica i predavanja su besplatni a ceo Seminar je finansiran sredstvima obolelih članova Socijalnog Kanabis kluba Beograd IRKA, koji su uradili i celu organizaciju.
Workshops and lectures are free and the entire Seminar is funded by ill members of the Social Cannabis Club Belgrade IRKA, who have done the entire organization.

22 jun: Specijalna interaktivna radionica o lečenju Kanabisom sa dr Melamedom, pacijentima i lekarima iz Srbije održava se u prirodnom okruženju u blizini Ušća na splavu Boatel Charlie, od 18h. Broj mesta je ograničen, pa vas molimo da se unapred najavite.

22. June: A special interactive workshop on the treatment of Cannabis with Dr. Melamede, patients and doctors from Serbia is being held in a natural setting near crossing the rivers Danube and Sava on ‘Boatel Charlie’ resort, starting 6 pm.
The number of places is limited, so please make yourselves the reservations.

Priredio M. Simić i IRKA tim

Donacije za seminar ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017 i gostovanje Dr. Melameda (SAD) od 20-27 juna

More in Dani Kanabisa

4. MAJ Koncert ZA dekriminalizaciju: Proslava svetskog dana Kanabisa (video)

FritzTheCatApril 4, 2019

Mark Emeri u Beogradu – Kolarac ‘2018 LibertyCon’ (Foto-Video)

rundozucoApril 17, 2018
Coffeeshop Xpresso

Nova holandska vladina koalicija konačno podržala legalnu proizvodnju konoplje

rundozucoDecember 3, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd 2017 (Video – foto)

rundozucoOctober 25, 2017

3. Kanabis Marš – Beograd (foto)

rundozucoOctober 4, 2017

3 Kanabis Marš!! 30 septembar 2017 Beograd, Skupština Srbije

rundozucoSeptember 16, 2017

Drugi (II) međunarodni seminar: ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017 (Video play list)

rundozucoAugust 3, 2017

Kanabis u medicini i praksi Beograd II međunarodni seminar – Tribina u KC Rex, 23.06.2017. (Foto-Video)

rundozucoAugust 2, 2017

Kanabis u medicini i praksi Beograd II međunarodni seminar – radionica sa dr Bobom 22.06.2017 Boatel Charlie (Foto)

rundozucoAugust 2, 2017

Tribina u Somboru održana 30.05.2017. (foto)

rundozucoJune 7, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2017 gost Dr Melamed (SAD) 23 jun KC REX

FritzTheCatJune 3, 2017

Donacije za seminar ‘Kanabis u medicini i praksi’ Beograd 2017 i gostovanje Dr. Melameda (SAD) od 20-27 juna

FritzTheCatJune 3, 2017

Međunarodni seminar o lečenju Kanabisom Beograd 2016: dr Melamed (SAD) i dr Bouso (Španija) KC REX

FritzTheCatMay 26, 2017

Svetski Dan Kanabisa Beograd 2017 Ada Ciganlija (foto i video)

rundozucoMay 10, 2017

DOBRODOŠLI: 6. maj Svetski Dan Kanabisa Beograd 2017 – Ada Ciganlija

FritzTheCatApril 28, 2017

Radionica o pravilnoj primeni Kanabisa i ekstrakata – SKK Beograd IRKA KC REX

FritzTheCatNovember 6, 2016

Kanabis je naš LEK Ana i Jovan – Kanabis Marš#2 (Video)

rundozucoOctober 6, 2016

Kanabis Marš#2 – ZA pravo na izbor! Novi Sad 24.09.2016. (Video)

rundozucoSeptember 30, 2016

Kanabis Marš #2 – Gradimirova poruka odgovornima – Novi Sad (Video)

rundozucoSeptember 30, 2016

Kanabis Marš 2016 Kada je kanabis slobodan! (Video)

rundozucoSeptember 30, 2016

Kanabis Marš #2 – Novi Sad – 24.09.2016. (Foto)

rundozucoSeptember 26, 2016

Kanabis MARŠ 2!! Novi Sad 24 septembar 2016

rundozucoAugust 21, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Milijana (Video)

rundozucoApril 27, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Stefan (Video)

rundozucoApril 27, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Bane (Video)

rundozucoApril 27, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Katarina (Video)

rundozucoApril 26, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Brankica (Video)

rundozucoApril 26, 2016

#22APR – Svedočenja sa skupa – Snežana (Video)

rundozucoApril 26, 2016

SVETSKI DAN KANABISA BEOGRAD – HEROJI SRBIJE ♥ – Foto

rundozucoApril 25, 2016

Svetski Dan Kanabisa Beograd 2016 – Kanabis Manifest 4:20 (video)

FritzTheCatApril 24, 2016
Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2