STATUT UDRUŽENJA “INICIJATIVA ZA ZAKONSKU PROMENU REGULATIVE KANABISA”

СТАТУТ УДРУЖЕЊА “ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРОМЕНУ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ КАНАБИСА”

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење “ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРОМЕНУ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ КАНАБИСА “, (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области здравствене заштите и социјалних питања, подршке оболелима током лечења и опоравка.

Циљеви удружења

Члан 2.

1) Покретање иницијативе за доношење новог Закона о регулисању употребе канабиса у медицинске сврхе, промена важеђег Закона о контролисаним психоактивним супстанцама, промена важећег Кривичног Законика, као и промене,тј. усклађивање осталих Закона који се тичу ове области, на основу нових званично признатих медицинских и научних истраживања и открића релевантних здраствених истраживачких центара и институција о лековитим својствима канабиса последњих година у свету и примене нових метода лечења и нових званичних лекова на бази канабиноида добијених из канабиса, а у складу са Законом о здравственој заштити, члан 23., унапређивање здравствене и социјалне заштите.

2) Сарадња са државним институцијама, научним и другим институтима и клиникама, и подршка за покретање научних и клиничких истраживања на државном нивоу, као и на другим нивоима државне управе.

3) Информисање грађана о правима на највишу здравствену заштиту и праву на физички и психички интегритет и на безбедност личности уз уважавање моралних, културних, религиозних и филозофских ставова, а у складу са Законом о здравственој заштити, члан 25. и на права пацијената на информисаност о новим признатим научним и медицинским достигнућима у свету, а у складу са Законом о правима пацијената и у складу са другим Законима Републике Србије.

4) Информисање и пружање увида медицинским радницима и другим стручним лицима медицинске и фармацеутске струке, о новим признатим медицинским и научним истраживањима у примени алтернативних третмана у лечењу и ублажавање симптома тешких болести на основу најновијих признатих медицинских и научних студија о дејству канабиса и екстраката канабиса, а у складу са Кодексом професионалне етике Лекарске коморе Србије, члан 8 и у складу са Законом о психоактивним контролисаним супстанцама, члан 7, став 1 и 3.

5) Ширење свести о здравственој и социјалној штетности болести зависности свих типова, са нарочитим освртом на децу и омладину, а у складу са Уставом и законима Републике Србије.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружeње нарочито:

1) Прикупља научну и медицинску литературу и студије о лековитим својствима и медицинској употреби канабиса и алтернативних начина лечења званично признатих медицинских и научних истраживања и открића релевантних здраствених истраживачких центара и институција и о томе редовно обавештава стручну медицинску, научну и фармацеутску јавност и остале релевантне институције

2) Покреће иницијативу за доношење новог и измене важећих законских прописа о употреби канабиса у медицинске сврхе у државним, научним и медицинским институцијама уз јавну расправу

3) Организује, самостално или заједно са другим организацијама, стручне скупове, презентације, семинаре и на друге начине информише јавност из области здравствене заштите и социјалних питања од стране признатих научних и медицинских стручњака из ове области

4) Сарађује са институцијама на територији Србије којима је основна делатност здравствена заштита и социјална питања (Комисија за здравство и социјална питања Скупштине Србије, Црени крст, Центар за социјални рад, Лекарска комора и остале релевантне институције), као и са осталим стручним удружењима,универзитетима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве здравственом заштитом и социјалним питањима

5) Организује различите културне и друге манифестације у циљу борбе против наркоманије и других болести зависности кроз које популарише здравствену културу и информише грађане о штетним последицама болести зависности, као и волонтерске активности подршке и помоћи како оболелим од болести зависности, тако и њиховим породицама, уз помоћ научних и медицинских стручњака

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: “ ИНИЦИЈАТИВА ЗАПРОМЕНУ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ КАНАБИСА “, скраћено “ИРКА”. Удружење има седиште у Крагујевцу. Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанак чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице не може се учланити у Удружење.

Члан 6.

Одлуку и пријему у чанство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно уечствује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено обавештен и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања седнице и предлогу дневног реда. Чланови Скупштине који нису у могућности да лично присуствују седници имају право присуства елeктронским путем (или на други начин који омогућава њихово аудио-визуелно присутво) у складу са техничким могућностима Удружења и појединих чланова Скупштине. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја и разрешава опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења, неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом. Управни одбор има 3 (словима: три) члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 5 (словима: пет) година и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца. Заменик председника је овлаштен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Управни одбор:

Члан 12.

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за надокнаду штете у случајевима из члана 25, став 2, Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлаштени други органи Удружења. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање две трeћине чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

8) Управни одбор води записник на седницама Управног одбора и записник доставља члановима Скупштине у електронској форми или путем интерних публикација.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор и Скупштину.

Надзорни одбор има три члана које бира Скуптина. Мандат Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада

Члан 14.

Рад Удружења је јаван. Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерен начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Удружење може приступити међународним удружењима за здравствену заштиту и социјална питања, о чему одлуку доноси скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.

Удружење прибавље средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Престанак рада удружења

Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка рада удружења

Члан 18.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом

Изглед и садржина печата

Члан 19.

Удружење има печат округлог облика на којем је кружно исписано: ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРОМЕНУ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ КАНАБИСА – СРБИЈА

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 21.

Овај статут ступа на снагу дана његовог усвајања на скупштини Удружења.

Мatičnibroj: 28136170
Company registration number: 28136170
PIB: 108411715

Sa sajta je dozvoljeno skidati članke samo u edukativne sfrhe i u sfrhe širenja istine o lekovitosti Kanabisa. Zabranjeno je naplaćivati ili unovčavati bilo koju informaciju.

From this site is allowed to download articles for educational purposes only and for the purpose of spreading the truth about the healing properties of cannabis. It is forbidden to charge or monetize any information.

Inicijativa za promenu zakonske reguletive Kanabisa (IRKA) u potpunosti podržava stavove autora.

The initiative to change the cannabis legislation (IRKA) fully supports the views of the author's.

Newsletter – Budite u toku

Dobrodošli na naš newsleter sistem Prijavom na ovu uslugu našeg sajta, dobijaćete informacije o novim člancima, promocijama i najvažnije o dostignućima svetske medicine na području istraživanja medicinske upotrebe kanabisa.

[Valid RSS]

Active Search Results
futerbaner2